Alacak Davası Yetkisizlik Kararı Temyiz Dilekçesi

Alacak Davası Yetkisizlik Kararı Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Sulh Hukuk Mahkemesinin … tarihli kararının yapılacak temyiz incelemesi sonucunda bozulması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. HMK. m. 371’e göre bozma nedenleri açıkça sayılmıştır.

2. Davalı taraf cevap dilekçesinde davanın görevsiz mahkemede açılmış olduğu, görevli mahkemenin … Sulh Hukuk Mahkemeleri olduğu iddiasıyla davanın reddini talep etmiştir.

3. HMK m. 14/1 uyarınca bankaların merkez şubelerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili olduğu gibi diğer şubelerinin bulunduğu yerlerdeki mahkemeler de davaları görmekte yetkilidirler.

4. Sayın Mahkemenin kararı açıkça yasaya aykırı olup, hukukun yanlış uygulanması madde kapsamında bozma nedenidir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK/14, 371 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle;

Temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar tehiri icra kararı verilmesine,

 … Sulh Hukuk Mahkemesinin … tarihli kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)