Boşanma Temyiz Dilekçesi

Boşanma Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            :.…/… E., …/… K.

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : … tarihli hatalı Yerel Mahkeme kararının BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkilim ve davalı evliliklerinin ilk günlerinden itibaren fikri ve ruhi anlaşmazlıklar yaşamışlardır. Yaşadıkları çevre ve yetişme tarzları bakımından anlaşamayacaklarını anlamışlardır. Davacı müvekkilimin tutuklanmasıyla bağları tamamen kopmuş ve bir daha bir araya gelmemişlerdir.

2. Sayın Mahkeme, “… davadan sonraki ve yargılama aşamasında tarafların bir araya geldikleri, böylece birbirlerine karşı olan davranışlarında hoşgörü iradesi ortaya koydukları,…”  şeklinde gerekçelendirerek davanın reddine karar vermiştir.

3. Oysa Sayın Mahkemenin gerekçesini oluşturan husus davalı tarafından ispatlanabilmiş değildir.. Davalının öz çocuğu olması ve görgüye dayalı tanıklığı olmaması sebebiyle davalının tek tanığının ifadesi ve davalının beyanlarını karara gerekçe yaparak Sayın Mahkeme hataya düşmüştür.

4. Davalı taraf bu iddiasını hiçbir maddi delille ispatlayamadığı gibi tanığı da görgü tanığı değildir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMKTMK/166 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce resen görülecek nedenlerle hatalı olan Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)