Boşanma Maddi Manevi Tazminat Dilekçesi

Boşanma Maddi Manevi Tazminat Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DOSYA NO                            :.…/… E.

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                                     : Hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi, Sayın Mahkeme boşanmaya karar verecek olursa fazlaya dair hak ve alacaklarımız saklı kalmak üzere davalı lehine … TL maddi ve … TL manevi tazminat, dava sonunda iştirak nafakasına dönmek üzere davalı adına … tedbir nafakasına hükmedilmesi, davacı adına kayıtlı taşınmazlar üzerine tedbir konulması talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. Öncelikle davacı adına kayıtlı olup daha sonra telafisi güç zararlar doğabileceğinden davalı müvekkilimin davacıya hediye ettiği kat irtifakı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

2. Ayrıca evinin ve eğitimine devam eden henüz dava tarihinde reşit olmayan çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan ve güçlük çeken davalı müvekkile lehine aylık … tedbir nafakasına hükmedilmesini, kararla birlikte iştirak nafakası olarak devamını talep ediyoruz.

3. Şiddetli geçimsizliğin sebepleri ve dayanakları davacı tarafından açıklanmamıştır. Türk Medeni Kanununun 166. maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK/169, 174; HMK. ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tapu kayıtları, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini, Sayın Mahkeme boşanmaya karar verecek olursa fazlaya dair hak ve alacaklarımız saklı kalmak üzere davalı lehine … TL maddi … TL manevi tazminata, dava sonunda iştirak nafakasına dönmek üzere müvekkile adına … TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yan üzerinde bırakılmasını saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)