Aile Konutu İpoteğin İptali Dava Dilekçesi

Aile Konutu İpoteğin İptali Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                      :Dava konusu taşınmazın tedbiren satışının

durdurulması ve aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin iptali talebidir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1.Bütün tasarruf ve birikimleri sonucu alınan aile konutu taşınmaz dava dışı A’nın eşi adına tapuda kayıtlı olup davalı bankaya ipotek verilmiştir. Bu durum davacının rızası alınmadan gerçekleştirilmiştir. TMK 194. maddesine göre eşlerden birinin diğerinin rızasını almadan aile konutu üzerinde herhangi bir kısıtlamada bulunulamayacağı açık ve net ifade edilmiştir.

2.İpotek tesisi sırasında işlem tarafı olmayan malik olmayan eşin açık rızası alınmamıştır.

3.Ailenin tüm birikimleri ve tasarruflarıyla alınan ve aile konutu, ikametgah olarak kullanılan, ailenin bir bütün olarak içinde yaşadığı konutun telafisi imkansız zararlar yaratacak şekilde satışının konu edilmiştir. Mümkün olduğu takdirde teminatsız olarak Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise düşük bir teminat karşılığında dava konusu taşınmazın satışının tedbiren durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK/194 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : Tapu kaydı, örnek mahkeme ve Yargıtay ilamı, ikametgah kayıtları, nüfus kayıtları, tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM               :Öncelikle, mümkün olduğu takdirde teminatsız olarak Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise düşük bir teminat karşılığında dava konusu taşınmazın satışının tedbiren durdurulmasına;

Davamızın kabulü ile aile konutu üzerinde tesis edilen ipoteğin iptaline;

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat