Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Davaya Cevap Dilekçesi

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Davaya Cevap Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                         :Dava dilekçesine karşı yanıtlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davalı müvekkilin işyerinde kusuru olmaksızın meydana gelen kaza neticesinde davacının oğlu vefat etmiştir. Ancak müvekkilim kendisinden beklenen her türlü özen ve yükümlülüğü yerine getirmiş ve tedbirleri almıştır. Baret, kemer ve uyarı levhaları işyerinde bulunmakta ve işçiler baret ve kemer tak­maktadırlar. Davacının murisine yapacağı iş anlatılmış, bizzat gösterilmiş ve tarif edilmiştir. Oysa kendisi tamamen aksi şekilde işi yapmaya çalıştığı sırada kaza meydana gelmiştir. Olayda müvekkilimin istihdam ettiği diğer çalışanların da kusuru yoktur. Bilirkişi incelemesi yapıldığında da olayda kusuru bulunmadığı anlaşılacaktır.

Müvekkilim kusurlu bulunduğu takdirde öncelikle araştırılması gereken konu iş kazasında hayatını kaybeden işçinin davacı babasına yardım yaptığının belgelenmesi gerekmektedir. Davacı taraf bu konuda hiçbir belge sunmamıştır. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumunca davacıya gelir bağlanıp bağlanmadığı araştırılmalıdır. Kurum 506 Sayılı Yasa’nın 23. maddesine göre hak sahiplerine gelir bağlamak zorundadır. Eğer Kurumca karşılanmamış ise Kurum davaya dahil edilmeli ve husumet yöneltilmelidir. Eğer Kurumca karşılanmışsa da bunun üzerindeki bir tazminat için kusurlu bulunması halinde müvekkilime dava yöneltilebilecektir. Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : İş K., HMK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                            : Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)