Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YAYIN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

 

 

Kulüplerle Yayın Kuruluşları arasında yapılacak akitlerde kullanılmak üzere örnek olarak hazırlanmıştır.

1 – TARAFLAR:

A- YAYIN KURULUŞU

Adı
Vergi Dairesi
Vergi No:
Adresi (Tebligata Elverişli)
Temsilcisinin
Adı ve Soyadı
Yetkili Temsilcisinin Yayın Kuruluşundaki Görev ve Unvanı

B- SPOR KULÜBÜ

Yasal Adı
Bölgesi
Adresi (Tebligata Elverişli)
Yetkili Temsilcisinin
Adı ve Soyadı
Yetkili Temsilcisinin Kulüpteki Görev ve Unvanı

 

2 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

Sözleşmenin Başlangıç Tarihi (gün, ay ve yıl)
Sözleşmenin Bitiş Tarihi(gün, ay ve yıl)
Sözleşmenin Kapsadığı Dönem veya Müsabaka

 

3 – ÜCRET

 

Müsabaka Başı

Ücret

Ödeme Şekli

 

 

ÖDEME ŞEKLİ :

 

(Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri açıkça belirtilecektir. Aksi halde Türk Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri uygulanır. )

 

 

4 – YAYIN KURULUŞUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Yayın Kuruluşu, teknik zorunluluk halleri haricinde TFF’nin yetki alanı dışına yayın yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

Yayın Kuruluşu, bu sözleşme kapsamında yayınladığı müsabakalara ilişkin kaset ve sair dokümanları TFF’nin kendisinden talep etmesi halinde 48 saat içerisinde TFF’ye göndermek zorundadır. Aksine davranan Yayın Kuruluşunun yayın yetki belgesi TFF tarafından iptal edilebilir. Yayın Kuruluşlu TFF’nin bu nedenle uğradığı zararları tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5 – KULÜBÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Kulüp, müsabakanın yayınlanması nedeniyle ortaya çıkan TFF payını, yayının gerçekleşmesinden en geç iki gün önce nakden ve def’aten öder.

 

6 – YAYIN MEVZUATI

 

TFF Yayın Talimatı ve Eki, UEFA Statüsü’nün, UEFA Yayın Talimatı’nın, yayınlara ilişkin sair mevzuat hükümleri ve bunlarda meydana gelecek muhtemel değişiklikler, bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar işbu düzenlemelere ve TFF Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara aynen uyacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, bu yükümlülüğü yerine getirmemesi nedeniyle TFF’nin uğrayacağı zararları karşılayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

7 – TFF’NİN KULÜP ADINA ve HESABINA YAPACAĞI SÖZLEŞMELER

Taraflar, TFF’nin kulüp adına ve hesabına yayıncı kuruluşlar ile sözleşme imzaladığı takdirde, bu sözleşmenin geçerliliğini kaybedeceğini peşinen kabul ve taahhüt ederler. TFF’nin yayıncı kuruluşla sözleşme imzalaması tarihinden itibaren, işbu sözleşmenin tarafını oluşturan yayın kuruluşu, bu sözleşmeye dayanarak herhangi bir şekilde hak talebinde bulunmayacağını ve yayın yapmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

8 – SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmeyi tadil eden anlaşmalar veya Sözleşme’ye yapılacak olan eklemeler yazılı olmadıkça ve TFF’nin onayı alınmadıkça tarafları bağlamaz.

9 – GİZLİLİK

 

FIFA, UEFA ve TFF Statü ve talimatları, herhangi bir mahkemenin talebi veya yasaların yetkili kıldığı diğer bir resmî makamın zorunlu kıldığı durumlar haricinde taraflar, bu anlaşmanın süresi içinde ve sonraki zamanlarda bu sözleşmenin süresi içinde bu anlaşmayla bağlantılı olarak ve / veya bu anlaşma uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak alınan, elde edilen veya öğrenilen her türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutacaklardır

10 – TEBLİGAT

Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye derhal bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır

11 – UYUŞMAZLIKLAR

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar … mahkemeleri ve icra daireleri tarafından karara bağlanır.

12 – SON HÜKÜMLER

Her iki tarafın katılımı ve tek nüsha olarak tanzim edilen iş bu … sayfalık Yayın Sözleşmesi … tarihinde … imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin aslı gibidir şerhini içeren bir örneğinin TFF’ye teslim edilmesi zorunludur.

Yayın Kuruluşunun Temsilcisinin

 

Kulüp Temsilcisinin
Adı, Soyadı ve UnvanıAdı, Soyadı ve Unvanı
 

 

 
İmzasıİmzası
 

 

 

 

 

              SÖZLEŞMENİN TFF TARAFINDAN TASDİKİNE AİT KISIM:

 

İşbu sözleşme TFF tarafından    … / … / ….    tarihinde tasdik ve tescil edilmiştir.

 

Sorumlu Görevlinin

Adı ve Soyadı 

 

İmzası 

 

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat