Türkiye Barolar Birliği’nin ilke kararları

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Türkiye Barolar Birliği’nin ilke kararları

Avukatın mahkemeden elde ettiği kararı temyiz etmemesi hukuk takdirine bağlı olmakla beraber, temyiz etmeyeceği kanaatini müvekkiline bildirmesi gerekir. Bildirmeme yolundaki ihmalin takdiri Disiplin Kurulu’na verilen
bir görevdir. (5.4.1970,154/20). (27.12.1970, 549/29)

Avukatlık Yasası’nın 172. maddesine göre ilk avukatın yazılı muvafakti ile ikinci bir avukata vekalet verebilir. Muvafakti verilmezse ilk avukatın vekaleti kendiliğinden sona erer. İş sahibi muvafaktı etmeyen avukata ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. (17.5,1970-22/11)

Kat maliki olmayan bir avukat mahkemece verilmişse 1136 sayılı Kanunun 12/d maddesine göre yöneticilik yapa¬bilir, ancak, ortaklarca ücret karşılığınca verilen yöneticilik görevinin kabulüne 1136 sayılı Kanunun 2.11 ve 35. maddelerine göre olanak yoktur. (3.7.1970-261/6)

1136 sayılı Yasa’ya göre, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşunda yararlanmayan avukat topluluk sigortasına girmeye
mecburdur.

Sigorta primlerini ödemeyenlerin adı levhadan silinir.
(29.9.1970-389/5)

1136 sayılı Kanunun 26. maddesinde stajyerin, yanında bulunduğu avukatın muvafakatti ve gözetimi altında icra tetkik mercii, sulh mahkemeleri ve icra iflas dairelerinde görülen dava ve işlerde vekalet, almaları, staj yaptıkları yer mahkemeleri ile sınırlı değildir.(27.12.1970-551/28)

Avukatla müvekkil arasında yazılı ücret sözleşmesi yoksa, 1136 sayılı Yasa’nın 163. maddesi son fıkrası gereğince Asgarî Ücret Tarifesi uygulanır. Ücret tespitinde esas müddeabihtir. Kazanılan miktar kıstas olamaz. (3.4.1971-181/24)

Avukatın muvafakati alınmadan adına vekaletname çıkarılabilir. Ancak avukatın lehine düzenlenen vekaletnameyi kabul edip etmemekte serbesttir. Vekaletname avukat tarafından kabulü veya kullanılması ile hüküm ifade eder.
(19.5.1971 -324/36)

Baro Yönetim Kurullarının disiplin kovuşturması açılması kararlarına Birlik nezdinde itiraz edilemez. (4.9.1971- 556/54)

Ortak büroda çalışan avukatlar; 1136 sayılı Kanunun ve Meslek Kurallarının 36. maddesi uyarınca yaran çatışan tarafların karşılıklı vekaletini alamazlar. (16.1.1972-37/20)

Avukatlar tabelalannda hacı. ünvanı kullanamazlar.
(24.2.1973-99/77)

5655 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanunu ve 3692 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan Uzlaşma Komisyonlarında avukat olmayanların vekalet alamayacakları hakkında Bursa Defterdarlığı’nca yapılan işlem yerindedir .
(25.2.1973-139/16)

Sosyal Sigorta primlerinin gider kaydı gerekir.  (24.3.1973-168/2), (9.8.1973-571/43)

Avukatlık Kanunu’nun .56. maddesi uyarınca avukatlarcâ onaylanan vekaletnamelerin Tapu Sicil Muhafızlıklarında yapılan akit ve tescil işlemlerinde esas alınması zorunludur. (Birliğin bu görüşü Tapu ve Kadastro Fen Müdürlüğü’nce de benimsenmiş, 24.3.1973 gün ve 4-1-9-7/1273 -ı

1279 sayılı genelge ile Grup Tapu Sicil Müdürlüklerine duyurulmuştur.) (22.4.1973 -301/62)

Atatürk ilkelerine uymayan, Türk toplumunun uygar yaşantısına ve geleneğine karşı düşen hüküm ve davranışları avukatlık mesleğine yaraşır kabul etmek asla mümkün değildir. Bu durumu çevrede bilinen bir kimsenin mesleğe kabulüne Avukatlık Kanunu’nun 5/c. maddesi kesinlikle engeldir. Duruşmalara başörtü ile çıkan avukat kanunun aradığı şartları kaybetmiş sayılacağından levhadan silinmesi gerekir. (26.5.1973 -318/4).

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi son fıkrasına göre tahakkuk eden avukatlık ücretinin müvekkille ilgisi yoktur. Avukatın şahsî alacağı olan bu paranın kaydı silinen avukat tarafından tahsili mümkündür ve bu işlemi avukatlık görevi kabul etmeye imkan yoktur. (26.5.1973 -409/95)

Meslektaşların çoğunluluğunu yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar Kurumu ile olan davalarla Avukatlık Ücret Tarifesinin 13. maddesi ile ilgili ve benzerî ortak konulu davalarda dava açmadan önce avukatların Barolara ve Barolar Birliğine bilgi vermesi mesleğin ve meslektaşların yararına olacaktır. (9.2.1974 -20/11)

Avukatlar derdest olmayan dava dosyalarını da inceleyebilirler. (10.2.1974 -89/28)

Kanun ile özel temsil yetkisi verilmemiş kimseler tüzel kişileri temsil edemezler, ancak vekaletname alma yetkisi bulunanlara vekaletname vermek şartı ile temsil edebilirler.
(2.3.1974 -134/9)

Dâva ve iş takipçileri de kendilerine verilen vekaletname örneğini çıkarıp aslına uygunluluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir, Yargı mercilerine ve Adalet Dairelerine
verebilir . (2.3.1974 -139/14)

Avukatların kartvizitlerinde, kağıtlarda ve yazdıkları yazılarda Avukatlık Kanunu’nun 55 ve Meslek Kuralları’nın
7. maddesinde belirtilenlerden başka unvan kullanmamaları gerekir.. (30.3.1974-200/8)

Avukatların ortak büro açarak çalışmaları halinde dâhî birden fazla yazıhane ve şube açmasına imkan yoktur.
(27.4.1974-169634)

İş sahibinin ikinci bir avukatla anlaşması halinde ortaya çıkan ihtilafa Avukatlık Kanunu’nun 172. maddesinin uygulanması gerekir. (20.7.1974 -494/53)

Avukatlar; anonim, limitet ve komandit (komanditer olarak) şirketlerde kurucu üye olabilirler. (21.12.1974- 761/31)

C. Savcıları yalnızca belli bir mahkeme için değil görev gördükleri yerdeki bütün mahkemeler için atanıp görevlendirildiklerinden Avukatlık Kanunu’nun 14. maddesine göre bütün mahkemelerde iki yıl süre ile avukatlık yapamazlar. (1.11.1975 -542/25)

Kısa süreli yedek subaylık görevini yapan avukatların levhadaki kayıtlarının silinmesi zorunlu değildir, bu avukatın
isteğine ve Baronun,takdirine aittir. (1.6.1975-271/25)

1136 sayılı Kanunun 43/2. maddesi uyarınca avukatın ancak bir bürosu olması gerektiğinden iki ayrı yerde yazıhane açması mümkün olmadığı gibi iki ayrı yerde tabela bulundurması olanağı da yoktur. (3.10.1976 -660/16)

Olağanüstü kanun yollarına başvurulması, avukatın takdirine kalmış, olduğu cihetle, olayda karar düzeltme yoluna başvurulmamış olmasından dolayı şikayet olunan avukata meslekî bir kusur izafe etmek mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle itirazın reddine oybirliğiyle karar verildi. (7.5.1977 – 440/52)

Staj kesintisiz yapılır. Askerlik stajın kesilmesi için haklı ve zorunlu nedendir. Olayda adayın Hakimlik stajı için avukatlık stajına ara verdiği anlaşılmaktadır. Bu zorunlu ve haklı neden sayılayamayacağından adayın yeniden staj yapması gerektiğinde oybirliğiyle karar verildi. (6.9.1981/99-16)

Baro Yönetim Kurulu üyeliğinin bir siyasi parti Yönetim Kurulu üyeliğine engel teşkil edip etmediği konusunda Av. başvurusunu gönderen Eskişehir Barosu Başkanlığının 20.7.1983 günlü 160 sayılı yazısı görüşüldü.
Barolar kamu kurumu olmayıp, kamu kurumu iiiteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Baro Yönetim Kurulu üyeliği ile siyasî bir parti üyeliğinin bağdaşmayacağına dâir bir kural yasalarda yer almamıştır. Bu nedenle Av..’ın Baro Yönetim Kurulu üyesi olmasında bir sakınca bulunmadığına oybirliğiyle karar verildi. (.9.1983/740-5 S.Y.K.K.)

Avukatlık Kanununun 9. maddesi adayın avukatlığa kabul edildikten sonra (Avukat) unvanını kullanma hakkını kazanacağını hüküm altına almış ve aynı Yasanın 43/1. maddesi avukat bürolarının niteliklerinin Barolarca belirleneceğini kabul etmiştir. Gene Avukatlık Kanunu’nun 55 ve Meslek Kurallarının 8. maddeleri avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında avukat ünvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaklanmış ve avukatın kendine iş sağlama niteliğinde her davranıştan çekinmesi gerektiğini belirtmiştir.
Bu nedenle avukatların tabela ve basılı kağıtlarında Türkçe (Avukat) kelimesi dışında yabancı dille eş anlamlı dâhî olsa, başka kelime kullanmalarının mümkün olmadığı yolunda ilke karan alınmasına bu hususun bütün Barolara genelge ile duyurulmasına ve dosyanın ilgili Antalya Barosuna iadesine 18.1.1986 gününde oybirliğiyle karar verildi. 5,9.1983/74 -9 S.Y.K.K.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat