Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Davet Mektubu

Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Davet Mektubu

TÜKETİCİ HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SÜRECİNE DAVET MEKTUBU

TARİH                    : 18.08.2020 Salı günü SAAT: 12:00

YER                         ; Polat Hukuk & Danışmanlık & Arabuluculuk Bürosu – Adres

Başvurucu …… tarafından Kayseri Arabuluculuk Bürosu‘na yapmış olduğu arabuluculuk başvurusu üzerine Uyap Arabulucu Portal tarafından görevlendirilmiş olan, T.C. Adalet Bakanlığı’ndaki resmi sicile kayıtlı … sicili numaralı arabulucuyum.

Taraflar arasında Tüketici İşleminden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talebi konusunda tüketici hukuku kapsamında yer alan uyuşmazlığın barışçıl olarak arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine olanak sağlamak üzere sizi, katılımınızla birlikte gerçekleştirmeyi dilediğimiz arabuluculuk ilk oturumuna davet ediyoruz.

Hukuki uyuşmazlığınızın 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlığı olduğu anlaşılmaktadır. 6502 sayılı yasanın 73/1. Madde uyarınca, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevli olup 6502 sayılı yasanın 73/A maddesi uyarınca, tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Arabuluculuk sürecinin daha verimli geçmesi için, arabuluculukla ilgili şu hususları bilgilerinize sunmak isterim:

  1. Arabulucu taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın çözümünde tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olarak yer alır ve taraflar arasındaki iletişim ortamını kolaylaştırarak kendi çözümlerini kendilerinin üretmeleri konusunda onlara yardımcı olur. Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu bir çözüm önerisinde de bulunabilir.
  2. Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümü gönüllülük esasına dayalıdır. Taraflar, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler.
  3. Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığın çözümü ekonomik, sosyal ve psikolojik bakımdan faydalıdır. Arabuluculuksürecitaraflararasındakiilişkilerinkorunmasınayardımcıolurvetoplumsalbarışahizmeteder.
  4. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk görüşmelerinde gizlilik ilkesine uyulması esastır. Bu durum, ticari, mesleki ve kişisel sırlarınızın korunmasını sağlayacağı gibi, ticari, mesleki ve kişisel itibarınızın zarar görmesini de engelleyecektir.

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez (HUAK m. 18A/15).

Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez (HUAK m. 18A/16).

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir (HUAK m. 3/2).

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir (HUAK m. 18A/9).

Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir (HUAK m.l8A/10).

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. (HUAK m. 18A/12).

6502 sayılı yasa 73/A maddesi 3. Fıkra uyarınca; Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.

6502 sayılı yasa 73/A maddesi 4. Fıkra uyarınca Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir. (HUAK m. 15/6)

Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür (HUAK m. 18A/17). Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır (HUAK m.l8A/ll). (6502 sayılı yasa 73/A maddesi ikinci fıkra hükmü uyarınca tüketici aleyhine uygulanamaz.)

Arabuluculuk görüşmelerine, gerçek kişilerin kimlik belgesi, şirket yetkililerinin kimlik belgesi ve imza sirküleri, avukatların kimlik belgesi ve arabuluculuk görüşmelerine katılma konusunda özel yetki bulunan vekâletname ile toplantıya katılması gerekmektedir.

Arabuluculuk görüşmelerinde, idarenin taraf olduğu uyuşmazlıklarda idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder (HUAK m. 15/8). Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez (HUAK Yönetmeliği m. 18/1).

Arabuluculuk görüşmelerine, gerçek kişi iseniz kimlik belgesi, şirket yetkilisi iseniz imza sirküleri ve kimlik belgesi, avukat ile kendinizi temsil ettirecekseniz arabuluculuk görüşmelerine katılma konusunda özel yetki taşıyan vekaletname ve kimlik belgesi ile toplantıya katılınması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya başvuran taraf olarak net taleplerinizi belirleyerek gelmeniz, karşı tarafın taleplerinize karşı sunduğu tekliflerin, tarafınızca ve müvekkilinizle birlikte yapacağınız değerlendirmelerinizde kolaylık sağlayacaktır.

18.08.2020 Salı günü saat 12:00 da Polat  Hukuk & Arabuluculuk Bürosunda gerçekleştirmeyi planladığımız arabuluculuk ilk toplantımızda görüşebilmek dileğiyle.

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Polat Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat