İşçiyi İşten Çıkarırken İşverenin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

İşçiyi İşten Çıkarırken İşverenin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İşçiyi İşten Çıkarırken İşverenin Yapması Gerekenler

 1. İşçinin işten çıkarılışı veya sözleşmenin fesih halleri bir sebebe dayanmalı, bu sebep;

İşçinin yeterliliğinden,

Davranışlarından,

İşletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli ve haklı bir neden olmalı (İş K.Md.19),

 1. İşçiye iş akdinin sona erdiğini yasal ihbar süreleri içinde yapmak (İş K.Md.19),
 2. İşçiye iş akdinin fesih edildiğini yazılı olarak ihtar etmek veya imzadan im­tina edildiğinde, tutanak ile durumun tespit edilmesi gerekir (Yrg.9. HK: 2005/632),
 3. İşleri aksatmadan yeni iş arama izni vermek (İş K.Md.27),
 4. İş Kanununun 25. Maddesindeki şartlardan biri oluşmamışsa, işçinin sa­vunmasını almak,
 5. İşçi çıkış bildirim listesi hazırlamak ve Bölge çalışma Md. vermek,
 6. SGK’ya “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi” hazırlayıp, çıkış tarihini be­lirtmek,
 7. Kıdem Tazminatını hesaplayıp vermek,
 8. Demirbaşları teslim almak,
 9. Açık bir ibra sözleşmesi hazırlayıp, işçinin imzasını almak,
 10. İşçiye Çalışma belgesi vermek.(İş. K.Md.28).

Fesih Sırasında Uyulacak Usul

İş Kanununda işçi için 24. Maddede, işveren için 25. Maddede belirtilen bildirimsiz (derhal) fesih halinde, işçi veya işveren iş sözleşmesini haklı nedenlerle önceden bir bildirimde bulunmadan derhal sona erdirebiiir.

Fakat unutulmaması gereken önemli husus şudur; haklı nedenin ortaya çıkması ha­linde iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermemektedir. Fesih yetkisine sahip olan, fe­sih bildiriminde bulunması gerekmektedir.

İşten çıkma veya çıkarma, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamasından kaynakla­nan sebeplerden dolayı ise, eylemin yapıldığı veya eylemin feshe yetkili makam tarafından öğrenildiği tarihten itibaren altı iş günü içerisinde fesih yapılmalıdır. Olayı öğrenme günü sayılmaz ve takip eden iş günleri sayılarak, altıncı gün bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer.

Yine İş Kanunu açısından, iş yerinde cumartesi, pazar günleri ve genel tatil günlerinde çalışılması durumunda, bu günler de iş gününden sayılır. Şayet eylemin üzerinden bir yıldan uzun süre geçti ise, fesih hakkı kullanılamaz. Ancak işçinin mad­di çıkar sağlaması, zimmetine para geçirmesi, rüşvet alması vs. halinde bir yıl­lık süre şartı uygulanmaz.

İşveren Kurumsal Tüzel kişilik ise, Altı İş Günlük Süre Feshe Yetkili Makamın öğrendiği günden başlar. Yani, şirkette Personel Departmanı var ise, Personel Departmanı var ise bilgi geldikten sonra 6 gün sayılır.

Bildirimde haklı nedeni belirtme zorunluluğu vardır. Ancak haklı nedenin ne olduğunun detaylı olarak açıklanması zorunlu değildir. Bir uyuşmazlık çıkması halinde, haklı neden daha sonra değiştirilemez. Bu nedenle, fesih nedeninin başlangıçta doğ­ru tespit edilmesi son derecede önemlidir. Eğer, yukarıda anılan haklı fesih nedenlerinden birkaçı ihlal edildi ise, fesih bildiriminde birden fazla haklı neden öne sürülebilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat