Trafik Kazasında Zarar Tespiti

TCK m. 180 nedir?

Trafik Kazasında Zarar Tespiti

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2007/3269 2008/665

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkiline ait park halindeki araca davalıların maliki, sürücüsü ve ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı olduğu aracın tam kusurlu çarparak hasara neden oduğunu ileri sürüp fazlaya dair haklarını saklı tutarak 5.000.YTL tazminatın kaza tarihinden işleyecek en yüksek temerrüt faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Fatih Cangül vekili cevabında kusura ve hasara itiraz ederek davanın reddini istemiştir.
Diğer davalılar davaya cevap vermemişlerdir.
Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile 3.299.YTL’nin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı Anadolu Sigorta A.Ş vekili tarafından temyiz edilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 96. maddesi uyarınca, zarar görenlerin tazminat alacakları sigorta sözleşmesinde öngörülen sigorta tutarından fazla ise tazminat miktarı sigorta limiti tazminat alacakları ile orantılı olarak belirlenir.
Buna göre somut olayda davacı sigortalısına ait araçtan başka araçlarında hasar gördüğü anlaşılmaktadır. Mahkemece olayda garameten paylaşım koşullarının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi lehine BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 18.2.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat