Boşanma Kesinleşene Kadar Sadakat Yükümlülüğü Devam Eder

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Boşanma Kesinleşene Kadar Sadakat Yükümlülüğü Devam Eder

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2010/21386 E.N , 2012/2205 K.N.

İlgili Kavramlar

KARŞILIKLI BOŞANMA
SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Özet
MEDENİ KANUN’UN 1853. MADDESİNDE YER ALAN EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ EVLİLİK BİRLİĞİ SÜRESİNCE GEÇERLİDİR. BOŞANMA YÖNÜNDE OLUŞAN KARAR KESİN HÜKÜM HALİNİ ALINCAYA KADAR BU YÜKÜMLÜLÜK DEVAM EDER. BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ, DİĞER TARAF BAKIMINDAN BOŞANMA SEBEBİ OLUŞTURUR. DAVACI-KARŞI DAVALI (KOCA)’NIN, KENDİ DAVASININ KABULÜ İLE VERİLEN BOŞANMA KARARI HENÜZ KESİNLEŞMEDEN BİR BAŞKA KADINLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞ-LADIĞI VE BU KADINDAN BİR ÇOCUĞUNUN BULUNDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞ VE BU İDDİA TEMYİZ AŞAMASINDA SUNULAN NÜFUS KAYDI VE DİĞER DELİLLERLE DOĞRULANMIŞTIR. ORTAYA ÇIKAN BU YENİ HADİSE, “DAVALI TAM KUSURLU” KABUL EDİLEREK KARŞI BOŞANMA DAVASI REDDEDİLEN KADININ DAVASININ SONUCUNU VE TARAFLARIN KUSUR DURUMLARI İLE BOŞANMANIN FER’İ SONUÇLARINI ETKİLEYECEK NİTELİKTEDİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı-karşı davacı (kadın) tarafından; her iki dava yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, “davalı tam kusurlu” kabul edilerek karşı boşanma davası reddedilmiştir. Oysa davacı-karşı davalı (koca)’nın, kendi davasının kabulü ile verilen boşanma kararı henüz kesinleşmeden bir başka kadınla birlikte yaşamaya başladığı ve bu kadından bir çocuğunun bulunduğu ileri sürülmüş ve bu iddia temyiz aşamasında sunulan nüfus kaydı ve diğer delillerle doğrulanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 1853. maddesinde yer alan eşlerin sadakat yükümlülüğü evlilik birliği süresince geçerlidir ve boşanma yönünde oluşan karar kesin hüküm halini alıncaya kadar bu yükümlülük devam eder. Davacı-karşı davalı (koca)’nın bu yükümlülüğünü ihlali, diğer taraf bakımından boşanma sebebi oluşturur. Ortaya çıkan bu yeni hadise, kadının davasının sonucunu ve tarafların kusur durumları ile boşanmanın fer’i sonuçlarını etkileyecek niteliktedir. Öyleyse bu husus nazara alınarak, diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonucuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir. Açıklanan sebeple kararın bozulmasına, bozma sebebine göre kadının kocanın boşanma davası ile fer’ilerine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

S o n u ç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre, davalı-karşı davacı (kadın)’ın kocanın davası ile fer’ilerine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat