Borçlunun Babası Üzerine Malını Kaçırması

TCK m. 221 nedir?

Borçlunun Babası Üzerine Malını Kaçırması

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
ESAS 2009 KARAR
5893 5525
-Y A R G I T A Y İ L A M I –

MAHKEMESİ : Çerkezköy 2.Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28.05.2008
NUMARASI : 2007/736 – 2008/255
DAVACILAR : Hasan Bardakçı
DAVALILAR : 1) Fedai Küçükkısa 2) Gürkan Küçükkısa

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılardan Fedai Küçükkısa tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili davalılardan Gürkan Küçükkısa’nın müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları icra takibi sırasında alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait taşınmazları babası olan diğer davalı Fedai Küçükkısa’ya sattığını öne sürerek yapılan tasarrufun iptalini talep etmiştir.
Davalılardan Gürkan Küçükkısa diğer davalı ile baba-oğul olduklarını beyan etmiş, diğer davalı Fedai Küçükkısa ise davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davalıların baba oğul olmaları nedeniyle davanın kabulüne ve dava konusu taşınmazların satışına ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmiş, hüküm davalılardan Fedai Küçükkısa tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK.nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin olup, bu tür davaları elinde kat’i (İİK.nun 143.md) yada geçici (İİK.nun 105.md) aciz belgesi olan alacaklılar açabilir. Bu husus davanın görülebilme koşulu olup mahkemece re’sen (kendiliğinden) gözönüne alınması gerekir. Somut olayda davacı tarafından dosyaya kati aciz belgesi ibraz edilmediği gibi aciz belgesi niteliğinde haciz tutanağı da ibraz edilmemiştir. Bu durumda dava şartının gerçekleşmediği düşünülerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Yukarda açıklanan nedenlerle davalılardan Fedai Küçükkısa’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Fedai Küçükkısa’ya geri verilmesine, 60.00.TL temyiz başvuru harcının davalı Fedai Küçükkısa’dan alınmasına 17.9.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat