Anne Yanında Olmayan Çocuklar İçin Nafaka Alamaz

TCK m. 180 nedir?

Anne Yanında Olmayan Çocuklar İçin Nafaka Alamaz

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2010/4646
KARAR NO. 2010/7102
KARAR TARİHİ. 12.4.2010

>VELAYET (Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Gereğince Küçüklerin Velayetleriyle İlgili Kendilerine Danışılması Görüşlerini İfade Etmelerinin Sağlanması Gerektiğinde Bir Uzmana Müracaat Edilerek Bu Yönde Rapor Alınması Gerektiği)

> ÇOCUKLARIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI (Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Gereğince Küçüklerin Velayetleriyle İlgili Kendilerine Danışılması Görüşlerini İfade Etmelerinin Sağlanması Gerektiğinde Bir Uzmana Müracaat Edilerek Bu Yönde Rapor Alınması Gerektiği)

>TEDBİR NAFAKASI (Müşterek Çocuklar Anne Yanında Olmadığı Halde Dava Tarihinden İtibaren Çocuklar İçin Tedbir Nafakasına Hükmolunmasının Bozmayı Gerektirdiği)

4721/m.182,339

Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi/m.3,6

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi/m.12

ÖZET : Velayeti anneye bırakılan küçüklerin dava öncesi ve dava sonrası üvey ağabeylerinin yanında İstanbul’da yaşadıkları ve burada okula gittikleri anlaşılmaktadır. Müşterek çocuklar görüş ve düşüncelerini açıklama olgunluğuna erişmişlerdir. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. ve 6. maddesi gereğince küçüklerin velayetleriyle ilgili kendilerine danışılması, görüşlerini ifade etmelerinin sağlanması gerektiğinde bir uzmana müracaat edilerek bu yönde rapor alınması, delillerin bir bütün olarak incelenerek bir karar verilmesi gerekir.

Müşterek çocuklar anne yanında olmadığı halde dava tarihinden itibaren çocuklar için tedbir nafakasına hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün kusur, tazminatlar, velayet, nafakalar yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 12.01.2010 günü tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Velayeti anneye bırakılan küçükler 1995 doğumlu Ahmet ve 1997 doğumlu Gülcan’ın dava öncesi ve dava sonrası üvey ağabeylerinin yanında İstanbul’da yaşadıkları ve burada okula gittikleri anlaşılmaktadır. Müşterek çocuklar görüş ve düşüncelerini açıklama olgunluğuna erişmişlerdir. Uluslar Arası Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. ve 6. maddesi gereğince küçüklerin velayetleriyle ilgili kendilerine danışılması, görüşlerini ifade etmelerinin sağlanması gerektiğinde bir uzmana müracaat edilerek bu yönde rapor alınması, delillerin bir bütün olarak incelenerek bir karar verilmesi gerekirken eksik tahkikatla velayetin anneye verilmesi doğru görülmemiştir.

3-Toplanan delillerden, müşterek çocuklar anne yanında olmadığı halde dava tarihinden itibaren çocuklar için tedbir nafakasına hükmolunması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu sair hususların yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat