Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     :Tedbir talebinin kabulü ile … plaka sayılı araç üzerine tedbir ko­nulmasına, fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile, haksız fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi  ile birlikte, …  TL maddi tazminata ve … TL manevi tazminatahükmedilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1.… tarihinde saat … sıralarında … Caddesi … ışıklarında … plaka sayılı araç sürücüsü davalı B. kırmızı ışıkta durmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan A’ya hızla çarpmış ve kaçmıştır.

2.Davalılardan C. , kazaya karışan … plakalı aracın malikidir. Araç sahibi, davacıya karşı tehlike sorumluluğu ilkesince sorumludur.

3.A’nın uğradığı bu zararın tazmini ve teminatına yönelik olmak üzere, dava sonuçlanıncaya kadar C’ye ait … plaka sayılı araç üzerine satılmasını engellemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz.

4.Söz konusu kazaya karışan ve davalılardan C’nin maliki bulunduğu aracın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 91 gereğince zorunlu sorumluluk sigortası, İ. Sigorta A.Ş. tarafından yapılmıştır.

5.2918 sayılı KTK. m. 97 ile de, zarar gören üçüncü kişiye, sigortacıya karşı bir alacak hakkına dayanan istemde bulunabilme ve dava açma olanağı sağlanmıştır. Bu hükümle, zarar görenin doğrudan doğruya alacak hakkı yasadan doğmaktadır.

6.4)A kaza sonrası … Hastanesine kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştır. A günlerce kritik olarak yoğun bakımda kalmış ve sağ yüz felci geçirmiştir. Ayrıca çenesinde oluşan kırık neticesinde platin takılmıştır.  … yakın bir süre hastanede yatmak zorunda kalmıştır. Hastane masraflarının haricinde hastaneye gidiş gelişleri ile ilgili taksi giderleri de A’yı sıkıntıya sokmuştur. A kaza tarihinde üniversite son sınıfta öğrenci olup sınav döneminde geçirdiği kaza sebebiyle sınavlara girememiş ve geç mezun olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TBK/45, 56; KTK/97, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                            : … Cumhuriyet Savcılığının …. dosyası, trafik kaza tutanağı, sigorta poliçesi, Keşif ve bilirkişi incelemesi, Adli Tıp Kurumundan alınacak rapor, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                 :Yukarda açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile, öncelikle  tedbir talebinin kabulü ile … plaka sayılı araç üzerine tedbir konulmasına, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile, haksız fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, şimdilik … TL maddi tazminata ve … TL manevi tazminatahükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yüklenmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)