Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddi Şikayet Temyiz Dilekçesi

Tedbirin Kaldırılması Talebinin Reddi Şikayet Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : … İcra Hukuk Mahkemesinin … sayılı … tarihli kararının yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. HMK. Mad. 371’e göre BOZMA NEDENLERİ yasada açıkça sayılmıştır.

2. Davacı takip alacaklısı A’nın … Asliye Ticaret Mahkemesinin … sayılı menfi tespit davasında birleşen dosya davalısı olduğu gerekçesiyle tedbir kararının huzurdaki davaya konu çeki kapsadığı sonucuna varılamaz.

3. .…. Asliye Ticaret Mahkemesinin … sayılı dosyasından verilen tedbir kararı dava konusu çeki kapsamamaktadır. İlgili mahkemenin huzurdaki davanın görüldüğü Sayın Mahkemenize vermiş olduğu yanıtta açıkça tedbir konusu çekin tarafları yazılıdır.

4. Keşidecisi ve lehdarı açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde belirtilmiş olan, tedbir kararı verilen çek huzurdaki dava konusu çek değildir. Takip konusu çek ile ilgili verilmiş bir tedbir kararı bulunmamaktadır.

5. Birleşen dava dosyası bulunsa dahi herhangi bir tedbir kararı verilmemiştir. Açılmış olan menfi tespit davası tek başına tedbir anlamına gelmemektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK/711, HMK/371 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle; … İcra Hukuk Mahkemesinin … Sayılı … tarihli kararının yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)