İmzaya İtiraz Delil Dilekçesi

İmzaya İtiraz Delil Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                         :Davaya yanıt dilekçesi ile delillerin sunulması.

AÇIKLAMALAR

Davacı taraf imzaya itiraz etmiştir. Yapılacak imza incelemesinde davacının haksız itirazı ortaya çıkacaktır. Davacı tarafından davalıya verilen imza sirkülerinden de görüleceği üzere imza kendisine aittir.

Senede karşı her çeşit iddia ancak senetle ispatlanabilir. Alt ilişki ispat edilse dahi dava konusu senedin teminat karşılığı verildiği ancak yazılı belge ile ispatlanabilir.

HUKUKİ NEDENLER        : TBK, HMK, ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER

1. … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosya kapsamı,

2. Senet aslı,

3. Davacıya ait imza sirküleri fotokopisi,

4. Ticari defter kayıtları,

5. Bilirkişi incelemesi,

6. Tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığım nedenlerle; davanın reddine, kötü niyetle imzaya itiraz eden davacı borçlu aleyhine %40 inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)