Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu

TCK m. 249 nedir?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu

T.C YARGITAY

12.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 7562

Karar: 2017 / 2911

Karar Tarihi: 10.07.2017

ÖZET: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak onanmasına karar verilmiştir.(5237 S. K. m. 42, 50, 52, 179) (5271 S. K. m. 231)

Mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiri

Dava ve Karar: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

5271 sayılı CMK’nın 231/7 maddesi gereğince, açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkum olunan hapis cezasının kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceğinin hükme bağlanması karşısında, tayin olunan 3 ay hapis cezası adli para cezasına çevrilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddi

Yapılan yargılama sonunda, 17/02/2014 tarihli karar ile sanığın TCK’nın 179/3-2, 50/1-a, 42/2-3-4, 5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddeleri uyarınca 1.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, anılan kararın 17/03/2014 tarihinde kesinleştiği, daha sonra sanığın 13/08/2014 tarihinde basit yaralama suçunu işlediği sabit kabul edilerek, Ayancık Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28/01/2015 tarihli ilamı ile kesin nitelikte mahkumiyetine hükmedildiği, ihbar üzerine yeniden ele alınan dosyada, 5271 sayılı CMK’nın 231/11. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasına karar verildiği anlaşılmakla;

Hükmün onanması

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 10.07.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat