Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Muris muvazaası

T.C YARGITAY

1.Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 11745

Karar: 2017 / 3969

Karar Tarihi: 10.07.2017

ÖZET: Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; asıl davada davacıların temyiz itirazları yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması gerekir.(6098 S. K. m. 19) (818 S. K. m. 18) (1086 S. K. m. 409)

Tapu iptali ve tescil davası

Taraflar arasında görülen davada;

Asıl ve birleştirilen davalarda davacılar, ortak mirasbırakanları …’ın maliki olduğu 839, 864, 866, 93, 23, 135, 136, 146, 193, 248, 249, 250 ve 351 parsel sayılı taşınmazlarını mirastan mal kaçırmak amacıyla davalı oğluna satış yoluyla devrettiğini, yapılan temlikin bedelsiz ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek, yeni oluşan imar parselleri üzerinden miras payları oranında iptal ve adlarına tescilini istemişler, yargılama sırasında davacılardan … davasından feragat etmiştir.

Hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçe

Davalı, mirasbırakan babası …’ın paylaştırma iradesi ile diğer mirasçılara da daireler satın aldığını, öte yandan mirasbırakandan intikal eden taşınmazlarda taksim sırasında kendisine daha az yer verildiğini, muvazaa iddiasının yerinde olmadığını bildirip davanın reddini savunmuştur.

Davacı … yönünden davanın feragat nedeniyle reddine, asıl ve birleştirilen davaların diğer davacıları bakımından HUMK’nun 409/5-6. maddeleri gereğince davanın açılmamış sayılmasına ilişkin verilen karar, Dairece; ‘’ usulüne uygun bir kesin süre bulunduğundan söz edilemeyeceği ve buna bağlı olarak da dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilemeyeceği gibi, davacılar vekili tarafından 13/02/2009 tarihinde noksan harcın yatırıldığına dair banka dekontu dosyaya sunulduğuna göre işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi” gerektiği gerekçesi ile bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde asıl davada davacı … yönünden davanın feragat nedeniyle reddine, diğer davacılar bakımından ise mirasbırakanın paylaştırma iradesi ile hareket ettiği gerekçesiyle davaların esastan reddine karar verilmiştir.

Delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması

Karar, asıl davada davacılar … vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 19.04.2016 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz edenler vekili Avukat … ile temyiz edilen davalı-karşı davacı … vekili Avukat … geldiler, davetiye tebliğine rağmen temyiz edilen davacı … vekili Avukat gelmedi, yokluğunda duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanması gereği

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; asıl davada davacılar Alime, Sündüz, Nurgül ve Gülizar’ın temyiz itirazları yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 21.12.2015 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz edilen vekili için 1.350.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin ve aşağıda yazılı 6.20.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 10.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat