BORÇLU İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILSA DA SUÇUN SÜBUTUNDA EYLEMİN TEK OLMASI NEDENİYLE SANIĞIN BİR KEZ CEZALANDIRILACAĞI – DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLEREK YARGILAMANIN YAPILACAĞI – YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEVDİ

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 25067
Karar: 2016 / 15121
Karar Tarihi: 13.04.2016

ÖZET: Sanık hakkında ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan cezalandırılması için icra takip dosyaları delil gösterilmek suretiyle ayrı ayrı dilekçeler ile şikayette bulunulmuş; İcra Ceza Mahkemesinin kararlarıyla sanığın mahkûmiyetine karar verildiği, Mahkemelerince, aynı borçlu hakkında birden fazla icra takibi başlatılsa dahi suçun sübutu halinde eylemin tek olması nedeniyle ticareti terk suçundan sanığın bir kez cezalandırılmasının mümkün olması karşısında dosyaların birleştirilerek yargılamanın yapılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiğinden dosyanın Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 337) (5237 S. K. m. 50, 52) (5271 S. K. m. 309)

Dava ve Karar: Ticareti usulüne aykırı terk etmek suçundan sanık …’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 337/a. maddesi gereğince 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 28/05/2009 tarihli ve … esas, … sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 28/11/2014 gün ve … sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 08/12/2014 gün ve … sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

1- Yargıtay … Ceza Dairesinin 18/04/2013 tarihli ve … esas, … karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, sanığın terk ettiği ileri sürülen adresine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğe çıkarılarak sanığın davadan haberdar edilmediği, bu suretle savunma hakkının kısıtlanarak hakkında yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesinde,

2- Sanık hakkında ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan cezalandırılması için icra takip dosyaları delil gösterilmek suretiyle ayrı ayrı dilekçeler ile şikayette bulunulmuş; İcra Ceza Mahkemesinin 28/05/2009 tarihli ve … esas, … sayılı kararına ilişkin dosyada sanığın mahkûmiyetine karar verildiği, mahkemece aynı alacaklı tarafından aynı borçlu hakkında birden fazla icra takibi başlatılsa dahi suçun sübutu halinde tek eylemden dolayı ticareti terk suçundan dolayı sanığın bir kez cezalandırılmasının mümkün olması karşısında dosyaların birleştirilerek (eski esas nolu dosya üzerinden) yargılamanın yapılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken tek suçtan dolayı ayrı dosyalardan yargılama yapılarak yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca … İcra Ceza Mahkemesinin 28.05.2009 tarih ve … E, … K sayılı kararı hakkında kanun yararına bozma isteminde bulunulmasına rağmen, bu dosya ile birleştirilmesi istenilen ve dosya arasında bulunması nedeniyle incelenmesi sonucu aynı usul ve yasaya aykırılıkların bulunduğu tespit edilen … İcra Ceza Mahkemesi’nin 28.05.2009 tarihli, … E, … K sayılı karar hakkında kanun yararına bozma isteminde bulunulmadığı anlaşıldığından, anılan karar yönünden de kanun yararına bozma isteminde bulunulması hususunun takdiri için dosyanın Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...