Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilecek Hususlar

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilecek Hususlar

MEDENİ YASA MADDE 132 – Karı kocadan biri, evlenmenin kendisine tahmil ettiği vazifeleri ifa etmemek maksadiyle diğerini terkettiği veya muhik bir sebep olmaksızın evine dönmediği takdirde, ayrılık en az üç ay sürmüş ve devam etmekte bulunmuş ise, diğeri boşanma davasında bulunabilir. Davaya hakkı olan tarafın talebiyle hakim, diğer tarafa bir ay zarfında evine avdet etmesini ihtar eder. Bu ihtar icabında ilân tarikiyle yapılır. Şu kadar ki boşanma davasını ikame için muayyen müddetin ikinci ayı hitam bulmadıkça ihtar talebinde bulunulamaz ve ihtar vukuunda bir ay bitmeden dava ikame olunamaz.

MADDE 135 – Boşanma davasını ikameye haklı olan taraf; dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açıklama

Karı kocadan biri evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yapmamak amacıyla diğerini terkettiği veya haklı bir sebep olmaksızın evine dönmediği takdirde,, hakkında boşanma davası açılabilir. Davayı terkedilen açar. Ancak davanın açılabilmesi için, ayrılık en az üç ay devam etmiş veya devam eder olmalıdır. Yani dava terk gününden itibaren üç ay sonra açılmalıdır. Terk sebebiyle boşanma davasının görülmesinde gözönünde tutulacak husus, ihtar davası açılıp terkedene ihtar kararının tebliğ edilmesi ve ihtarın tebliğinden itibaren bir ay geçip geçmediğinin tesbitidir. İhtar kararının tebliğinden itibaren bir ay geçtikten sonra terke dayanarak boşanma davası açılabilir. İhtar kararının tebliği için.de terkten itibaren 2 ay geçmiş olmalıdır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

 1. Davacının konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.
 2. Veya eşlerin dava açma gününden evvel son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Davacı

1 – Karı veya

2 – Koca.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Davalı

1 – Davacı kan ise koca.

2 – Davacı koca ise kan:

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dava Açma Koşulları

 1. Davalı, evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yapmamak amacıyla davacıyı terketmeîi,
 2. Davalı; haklı bir sebep olmaksızın terkettiği evine dönmemekte ısrar, etmiş olmalı,
 3. Davalı, en az üç aydan beri davacıdan terk sebebiyle ayrı kalmış bulunmalı,
 4. Davalı terk nedeniyle ayrılığın ikinci ayında bir ay içinde evine dönmediği takdirde terk sebebiyle hakkında boşanma davası açılacağı hususunda ihtar kararı tebliğ edilmiş olmasına rağmen davacının yanma dönmemiş olmalı.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Terk nedeniyle boşanma davasının açılabilmesi için davalıya ihtar kararının tebliğ edilmesi ve ihtara rağmen bir ay içinde davalının davacının yanına dönmediğinin ve halen de dönmemekte ısrar ettiğinin tesbit edilmesi zorunludur.
 2. Davalının, davacıyı terkinden itibaren en az üç ay geçmiş bulunduğunun da araştırılması gerekir.
 3. Davalıya ihtar karan tebliğ edilmeden, terke dayalı boşanma davası açılamaz. Böyle bir dava açılmışsa, reddi gerekir.
 4. Davalı, mahkemenin yetkili olmadığına dair itirazım, davaya vereceği cevapta, böyle bir cevap süresi dilekçede gösterilmemişse, duruşmanın ilk oturumunda Mahkeme itirazı tetkikle yetkili olup olmadığına karar verir. Gıyapta yetki itirazının reddine dair verilen mahkeme kararının davalıya tebliği zorunludur.
 5. Dava, ihtar kararı, tanık, nüfus kaydı gibi delillerle kanıtlanabilir. Mahkemece, nüfus kayıtları, ihtar dosyası getirilecek, tanık dinlenecektir.
 6. Yargılama usulü; bundan önce açıklanan boşanma davalarının aynıdır.
 7. Boşanmaya karar verildiği takdirde çocukların bakım gözetim ve korunması, davacı ve davalı ile münasebetleri hakkında da gerekli hususlar kararda gösterilir.
 8. Terk nedeniyle boşanma davasında aranacak en önemli husus; davalıya tebliğ edilen ihtar kararında, bir ay içinde davacının yanma dönmediği takdirde M.Y.’nın 132:nci maddesi uyarınca hakkında boşanma davası açılacağı hususunun da gösterilmiş olmasıhalidir. Böyle bir husus gösterilmemiş ise, terke müsteniden boşanma davasının kabulüne imkan yoktur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihadı bu merkezdedir. Ancak şunu belirtelim ki, Medeni Yasamızın 132.nci maddesinde böyle bir husus yoktur. Sadece ihtar kararının tebliğinden bahsedilmektedir. İhtar kararımn mahiyetinden bahis yoktur..Önemli olan ihtar kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde evine dönmesinin davalıya, mahkeme marifetiyle ihtar edilmiş olmasıdır. Bizim görüşümüz de bu yoldadır.
 9. İhtar kararının tebliğinden itibaren 1 ay içinde davet edilen evin oturulabilir durumda olması gerekir.
 10. İhtar tebliğinden itibaren davalı eşin eve dönüş yapması için, evin hazır vaziyette bulundurulması, ya evde beklenmesi veya anahtarının gönderilmesi yahut anahtarı alacağı yerin belirtilmesi davanın dinlenilme koşuludur.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Zamanaşımı

Terk nedenine dayanan boşanma davası; davalının, davacıyı terkettiği günden itibaren üç ay sonra açılır. Daha önce açılırsa süre bakımından yasanın emredici hükmüne uyulmamış olmakla reddedilir. Bu durumda diğer delillerin incelenmesine gerek ve zorunluk yoktur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat