TEMYİZE CEVAP DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMYİZE CEVAP DİLEKÇESİ

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEMYİZE CEVAP VEREN

SANIK                                  :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Temyize Cevaplarımızdır
SUÇ                                       :Hakaret
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. İddia makamının temyiz talebi usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü …/…/……tarihinde müştekinin balkonuna taktığı demirlerin …/…/….. günü müvekkil tarafından sökülmüş olması nedeni ile müşteki, mala zarar vermekten ve kendisine …/…/….. günü sanık tarafından hakaret edildiği iddiaları ile  …/…/….. günü …….. Cumhuriyet Başsavcılığının …./…. Hz. no.lu dosyası ile şikâyette bulunmuş ve bu şikâyetinden  …/…/….. de vazgeçtiği halde aynı İddia Makamınca mala zarar vermekten kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş fakat  …/…/….. tarihinde olduğu iddia edilen hakaret suçlaması nedeni ile Kamu Davası açılmış olduğu için Mahkemenin  …/…/….. tarihinde müşteki tarafından şikâyetten vazgeçilmesi nedeni ile bu davada düşme kararı verilmesi dosya kapsamına, usul ve yasaya uygundur.
  2. Çünkü …/…/….. günü müştekinin …./…. Hz. no.lu dosyasında yaptığı şikâyet şüpheli  hakkında olup, bu şikâyet idari para cezası ile neticelendirilmiştir.  …/…/…..günü taraflar arasında herhangi bir hakaret olayı olduğu iddia edilmemiş, …/…/….. tarihindeki hakaret olayı ikinci kere …….. Cumhuriyet Başsavcılığının …./…. no.lu hazırlık dosyasında yeniden şikâyete konu ettirilmiştir. Mahkemece yapılan yargılamada da taraflar arasında  …/…/….. günü herhangi bir hakaret olayı, tartışma yaşanmadığı ve iddia edilen tartışma olayının,   …/…/….. günü olduğu tespit edilmiştir.
  3. Müştekinin …/…/….. tarihli olaya ilişkin de ………Cumhuriyet Başsavcılığının …./…. no.lu hazırlık dosyasında ifadesine ve şikâyetine rağmen ve daha sonrada tüm suçlamalarından, …./…. no.lu hazırlık dosyasından vazgeçtiği halde aynı olay nedeni ile müvekkilimin iki kere soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulması yerinde değildir. Bu bakımdan Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya uygundur. Zaten İddia Makamı da iş bu kararı temyiz etmiş ise de müştekinin mala zarar verme suçu ile ilgili şikâyetinden vazgeçmesi, daha sonraki hakaret sebebi ile bulunduğu şikâyete sirayet etmez şeklindeki temyiz gerekçesi soyut ve suçlamaya konu hakaret hakkında hiçbir bilgi vermeden hakareti kabul etmesi, olayları takdirde yanılgıya düştüğünü göstermektedir.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle temyize cevaplarımızın kabulü ile işbu hükmün onanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Sanık Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat