Teminat Senedine Dayalı Takip Menfi Tespit Dava Dilekçesi

Teminat Senedine Dayalı Takip Menfi Tespit Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : Davacının, … vadeli … düzenleme tarihli … TL bedelli senet sebebiyle borçlu bulunmadığının tespiti ile %20’den az olmamak üzere davalı alacaklının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. Davaya konu senet davacının bilgisi dışında boş olarak imzalatılmış ve üzeri sonradan gerçeğe aykırı şekilde doldurulmuştur.

2. Dava konusu senedin sözleşmeden bağımsız olarak tek başına takibe konu edilmesi yasal olarak mümkün değildir. Sözleşmenin parçası şeklinde olan senetler o sözleşmeye teminat olarak verildiklerinden ancak sözleşmede yer alan risk gerçekleştiğinde yargılamaya konu edilebilirler. Bu durum yargılamayı gerektirdiğinden bu tür senetlerin ihtiyati hacze ya da icra takibine konu edilebilmeleri mümkün değildir.

3. Henüz çeklerin vade tarihleri gelmeden, bu çeklerle ilgili teminat olarak verilen teminat senedinin de takibe konması yasaya ve usule aykırıdır..

4. Davacı hem temlik etmiş olduğu çekleri cirolayarak hem de ayrıca sözleşme içeriğinde kendisine imzalatılan dava konusu senetle aynı risk için iki ayrı borç altına sokulmuştur. Oysa aynı alacak için 2 ayrı kere borçlandırılması yasal olarak mümkün değildir.

5. Davalı alacaklı başlattığı icra takibinde haksızdır. Haksız haciz sebebiyle her türlü maddi ve manevi tazminat haklarımız saklı kalmak üzere haksız icra takibi başlatan davalı aleyhine % 20’tan az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesi gerekir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TBK, TTK, İİK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER

1. … Asliye Ticaret Mahkemesinin … sayılı dosya kapsamı,

2. … İcra Müdürlüğünün … Sayılı dosya kapsamı,

3. İhtiyati haciz talep edene ait ticari defter ve kayıtlar,

4. … sözleşmesi,

5. … sözleşmesine konu iki adet çek,

6. … Tarihinde … İcra Müdürlüğünün … dosyasından yapılan haciz tutanağı

7. Bilirkişi incelemesi,

8. Tanık beyanı,

9. Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarda açıklanan ve Sayın Mahkemece re’sen görülecek nedenlerle davanın kabulü ile;

Davacnın, … vadeli … düzenleme tarihli … TL bedelli senet sebebiyle borçlu bulunmadığının tespitine,

%20’den az olmamak üzere davalı alacaklının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)