Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

Şirket Yöneticisinin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO                 :

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : (Ad, Soyad, Sicil, Adres)

DAVALILAR                        : 1. (Ad, Soyad, TC, Adres)

                                                    2. (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : Dava dışı D  Ltd. Şti. yetkilileri olan davalıların sorumluluğu sebebiyle tazminat talebidir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. Davacı ile davalılardan H. Ş. ve dava dışı Ş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında …Asliye Ticaret Mahkemesinin … Sayılı dosyasından görülen alacak davası sonucunda davalılardan H. Ş. aleyhine açılan davanın kabulüne, diğer davalı Ş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

2. … Asliye Ticaret Mahkemesinin … tarihli kararı …İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasından icra takibine konu olmuştur.

3. Takibe konu alacak miktarı … TL asıl alacak, … TL (… tarihine kadar) işlemiş faiz, … TL (… tarihinden itibaren) işlemiş faiz olmak üzere toplamda … TL’dir.

4. Ancak borçlu şirket tasfiye halinde olduğundan ve şirketin malvarlığı borcu karşılamadığından davacı müvekkilimin alacağına kavuşması mümkün görünmemektedir.

5. Kendi edim ve sorumluluklarını doğru ve kanunun aradığı şartlarla yerine getirmeyen davalılar davacının zarara uğramasına sebebiyet vermişlerdir.

6. Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre Şirket yöneticileri sorumluluklarını kanunun aradığı şartlarda yerine getirmediklerinde alacağı haleldar olanlar bu zararlarını yöneticilerden tazmin edebilir.

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK, TBK, HMK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER

1. … Asliye Ticaret Mahkemesinin .. tarih … sayılı dosya kapsamı,

2. … İcra Müdürlüğü … Sayılı dosya kapsamı.

3. Bilirkişi incelemesi,

4. Tanık beyanı,

5. Yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Mahkemece re’sen görülecek nedenlerle;

Davanın kabulü ile fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik … TL’nin dava tarihinden itibaren reeskont avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)