Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMİNAT SENEDİ MENFİ TESPİT DAVA DİLEKÇESİ

……………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Müvekkilin, ……. vadeli …… düzenleme tarihli ………. TL

bedelli senet sebebiyle borçlu bulunmadığının tespiti ile %20’den az

olmamak üzere davalı alacaklının kötü niyet tazminatına mahkum

edilmesi talebidir.

HARCA ESAS DEĞER :

AÇIKLAMALAR     :

 • Müvekkil ile davalı arasında faktoring sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre keşidecisi ………… A.Ş. olan ……… Bankası ……… Şubesine ait …… vadeli ……. çek numaralı …… TL bedelli ve …….. vadeli ……… çek numaralı ……… TL bedelli iki adet çek davalı tarafa faktoring sözleşmesi gereği müvekkil tarafından da ciro edilerek teslim edilmiştir.
 • Bu esnada müvekkile imzalatılan faktoring sözleşmesi arasında sözleşmenin bir sayfası olarak boş bir senet imzalatılmış olduğu anlamıştır. Senet, sözleşmenin parçası olup sözleşmede belirlenen şartlara göre teminat hükmü taşımaktadır. Sözleşmenin tarihi ile senet üzerinde yazılan düzenleme tarihi aynı değildir. Bu durum senedin sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunu göstermektedir.
 • Sözleşmenin parçası olan senetler o sözleşmeye teminat olarak verildiklerinden ancak söz konusu risk gerçekleştiğinde yargılamaya konu olurlar. İşbu durum yargılamayı gerektirdiğinden bu senetlerin ihtiyati hacze ya da icra takibine konu edilebilmeleri mümkün olamamaktadır. Risk, çeklerin tarihlerinde keşidecisi tarafından ödenmemesi üzerine gerçekleşebilecektir. Belirtilen çeklerin vade tarihleri gelmeden, bu çeklerle ilgili teminat olarak verilen teminat senedinin de takibe konması, riskin henüz gerçekleşmemiş olması nedeni ile yasaya aykırıdır.
 • Müvekkilim hem çekleri cirolayarak hem de sözleşme içeriğinde kendisine ayrıca imzalatılan senetle aynı risk için iki ayrı borç altına sokulmuştur. Aynı alacak için birden fazla kere borçlandırılması mümkün değildir. Davalının alacağı çekte cirosu bulunan müvekkil açısından belgeye dayandığından, başka bir senet ile borçlandırılması usulsüzdür.
 • Davaya konu senedin teminat vasfı dışında başka bir vasfı bulunmayıp, faktoring şirketlerince kendi müşterilerine senet imzalatarak karşılığında para verilemez. İhtiyati haciz talep eden, kendi müşterisi olan davacıdan aldığı teminat senedini takibe koymuştur.
 • Davalı, davacı müvekkil aleyhine ….. Asliye Ticaret Mahkemesinin ….. D.İş sayılı dosyasından alınan ihtiyati haciz ve ……. İcra Müdürlüğünün …….. E. Sayılı dosyasından başlatmış olduğu icra takibi ile haksız takip ve haciz işlemi yapılmıştır. Yapılan ihtiyati haciz ile müvekkilimin eşyaları haczedilip muhafaza altına alınmıştır. Haksız haciz sebebiyle her türlü maddi ve manevi tazminat haklarımız saklı kalmak üzere haksız icra takibi başlatan davalı aleyhine %20’den az olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, BK, TTK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                    :

 • …… Asliye Ticaret Mahkemesinin …….. D.İş sayılı dosya kapsamı,
 • ……. İcra Müdürlüğünün …….. E. Sayılı dosya kapsamı,
 • İhtiyati haciz talep edene ait ticari defter ve kayıtlar,
 • Faktoring sözleşmesi,
 • Sözleşmeye konu iki adet çek,
 • ……. İcra Müdürlüğünün ………. Tal. Dosyasından yapılan haciz tutanağı,
 • Bilirkişi incelemesi,
 • Tanık beyanı,
 • Yemin ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU          : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 • Davamızın kabulü ile;
 • Davacı müvekkilimin, ………. vadeli ……. düzenleme tarihli ……… TL bedelli senet sebebiyle borçlu bulunmadığının tespitine,
 • %20’den az olmamak üzere davalı alacaklının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat