TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE – İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE – İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

 

DAVALI                       :

 

KONU                          : İtirazın kaldırılması ve takibin devamı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

Borçlu müvekkilime ait ……… adresindeki taşınmazda ……… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ……… kira ile oturmaktadır.

Borçlu aleyhine ……… aylarına ilişkin ……… kira bedellerini ödemediği için nün  E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

Borçluya ödeme emri …/…/…… tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde borca itiraz ederek takibi durdurmuş ve otuz günlük süre içerisinde de borcunu ödememiştir.

Borçlunun yapmış olduğu itiraz haksız olup hukuki dayanaktan yoksundur. Borçlunun borcu bulunmadığına ilişkin itirazı banka hesaplarının incelenmesiyle de açıkça anlaşılacağı gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Kira sözleşmesinin başından beri kira bedelini banka hesabına havale yapmak suretiyle ödeyen borçlu takip konusu aylarda bu hesaba herhangi bir ödeme yapmadığı gibi başka yollarla da bir ödemesi sözkonusu değildir.

Bu nedenlerle temerrüde düşen borçlunun itirazının iptali ile akdin feshi ve taşınmazın tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK.m.269 vd., HMK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                   :  … nün  E. Sayılı Dosyası, banka kayıtları, tanık, yemin ve sair deliller.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun itirazın kaldırılmasına, takibin devamına, davalının % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine ve akdin temerrüt nedeniyle feshine, taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….

 

 

ALACAKLI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat