Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE – İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                   : İtirazın iptali, temerrüt nedeniyle akdin feshiyle tahliye ve % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Borçlu müvekkilime ait ……… adresindeki taşınmazda ……… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile aylık ………TL kira ile oturmaktadır.

2- Borçlu aleyhine ……… aylarına ilişkin ……… kira bedellerini ödemediği için nün  E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır.

3- Borçluya ödeme emri …/…/…… tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlu, ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yedi günlük süre içerisinde borca itiraz ederek takibi durdurmuş ve  otuz günlük süre içerisinde de borcunu ödememiştir. Borçlunun yapmış olduğu itiraz haksız olup hukuki dayanaktan yoksundur. Borçlunun sözkonusu aylara ait kira bedellerini ödemediği banka kayıtlarının incelenmesinden de açıkça anlaşılacaktır.

Bu nedenlerle temerrüde düşen borçlunun itirazının iptali ile akdin feshi ve taşınmazın  tahliyesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK.m.67,269, HMK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : …nün  E. Sayılı Dosyası, tanık, yemin ve sair deliller.

TALEP SONUCU                : Arz edilen nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun itirazın iptaline, takibin devamına, davalının % 20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine ve akdin temerrüt nedeniyle feshine, taşınmazın tahliyesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederim. ../../….

 

ALACAKLI VEKİLİ

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat