Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE VE KİRA ALACAĞI DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

 

KONU                          : Temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağı talebimizdir.

DAVANIN DEĞERİ      : ……………..- TL

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz ../../…. başlangıç tarihli ve … yıl süreli sözleşmeyle davalıya ………………… adresindeki mesken vasıflı taşınmazını kiralamış bulunmaktadır.

2- Davalının ………………… aylarına ait aylığı …………….TL’den toplam …………….TL kira bedeli borcunu ödememesi üzerine, …….. Noterliğinin ../../…. günlü ….. yevmiye nolu 30 günlük ödeme süresini içeren temerrüt ihtarnamesi keşide edilerek kira borcunu ödemesi istenilmiş ise de ihtarname ../../…. tarihinde tebliğ edilmesine rağmen neticesiz kalmış, davalı kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşmüştür.

3- Ayrıca davalı ………….. ayına ait ………………TL kira bedeli borcunu da bugüne kadar ödememiş bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER    : TBK.m.347, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : Kira sözleşmesi, ihtarname ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

TALEP SONUCU         : Yukarıda açıklanan sebeplerle, gönderilen ihtarnameye rağmen kira borcunu ödemeyerek temerrüde düşen davalının ……………….. adresindeki mecurdan tahliyesine, birikmiş kira bedelleri borcu toplamı ………….TL  ile ………….TL ihtarname gideri alacağının dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNE, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat