Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TELLALLIK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Alıcı      :  Adı ve Soyadı, adres, telefon

Tellal     :  Adı ve Soyadı, adres, telefon

2- Sözleşmenin Konusu

Alıcı ve tellal arasında imzalanan bu tellallık sözleşmesi ile tellal, alıcının ………. satın alabilmesi için uygun imkânları hazırlamak görevini üstlenmiştir.

3- Tellalın Hakları ve Yükümlülükleri

Tellal’ın görevi, alıcıya özelliklerini önceden bildirmiş olduğu ………. lardan birinin veya birkaçının veya tamamının alıcı tarafından satın alınabilmesi imkânını oluşturmaktır TELLAL bu imkânı, organize edeceği bir teklif verme toplantısı ile hazırlayacaktır. tellal tarafından uygun görülecek kişilerin katılabileceği bu toplantıda alıcının en yüksek fiyatlı teklif etmiş olması ve mal malikinin ve bunu alıcıya satmayı kabul etmesi ile birlikte TELLAL tellallık ücretini almaya hak kazanır.

Tellalın bu sözleşme ile üstlendiği görev, resmi senedin tanzimi, alım-satım sözleşmesinin tescili ve malların alıcı adına intikali işlemlerini kapsamaz alıcı ve satıcı arasındaki görüşmeler sonucu malın teklif edilen fiyattan daha az veya daha çok bir bedelle satın alınması halinde de tellal teklif edilen bedel üzerinden hesaplanacak tellallık ücretini alma hakkına sahiptir.

Tellalın alıcıya tanıttığı mallardan birinin veya birkaçının veya tamamının satışından vazgeçilmiş olması tellalı kusurlandırmaz ve alıcıya karşı sorumlu kılmaz.

Tellalın alıcıya tanıttığı malların özellikleri, satıcılar tarafından bildirilmiş niteliklerdir.

4- Alıcının Hakları ve Yükümlülükleri

Alıcı bu sözleşmenin imzası ve tellallık ücreti teminatı olarak ………. TL tellallık ücreti teminatı yatırmakla birlikte, kendisine tanıtılan mallardan birini veya birkaçını veya tamamını almak üzere, fiyat teklif etme hakkını edinir.

Alıcı’ya mal satın alma imkânı sunulan toplantıda fiyat teklifi, tellal tarafından tespit edilen ve toplantı öncesinde alıcıya bildirilecek olan kurallar içerisinde yapılır.

Alıcı, tanıtıma sunulan mal için belirlenen asgari fiyattan daha düşük bir teklif vermiş olması halinde toplantının sona ermesinden itibaren on gün boyunca teklifiyle bağlıdır. satıcı, malı bu fiyata satacağını doğrudan veya tellal aracılığıyla alıcıya bildirdiği takdirde, tellal tellallık ücretini almaya hak kazanır.

Alıcı,tanıtıma sunulan mallardan herhangi birini, bu sözleşmenin süresi içerisinde hangi fiyatla ve kimin aracılığı ile olursa olsun satın aldığı takdirde, bu satış tellalın hazırladığı imkânlarla yapılmış addedilir ve alıcı malın teklife sunulduğu bedel veya aldığı en yüksek teklif veya ekspertiz değerinden en yüksek olanı üzerinden bu sözleşme hükümlerince hesaplanacak tellallık ücretini tellala ödemekle yükümlenir.

Alıcı, teklif verme toplantısında en yüksek teklifi vermiş ve bu suretle malı satın alma imkânını edinmiş olmasına rağmen toplantı gününden itibaren beş gün içerisinde satıcıya veya tellala müracaatla matı satın almazsa, teklif ettiği tutarın %…’i oranında ceza şartını tellala öder.

Malın alıcı tarafından satın alınması halinde tellal, satıcıdan tellallık ücreti alabilir. Böyle bir ücret alması iyi niyet kurallarına aykırı davranış addedilemez. Tellalın ücret alma hakkını ortadan kaldırmaz alıcı malı satın alma imkânının oluşması halinde tellalın satıcıdan da tellallık ücreti alacağını bilmektedir.

Alıcı, teklif verme toplantısında mal için belirlenen asgari fiyatı veya daha yüksek bir fiyata malı satın almaya talip olduğunu bildirmiş olsa dahi, satıcının satıştan vazgeçmesi halinde tellaldan herhangi bir hak veya zarar talep edilemez. Böyle bir halde teminatı ve diğer ödemeleri derhal iade edilir.

5- Ücret ve Masraf

Tellallık ücreti, toplantıda teklif edilen ve alıcıya malı satın alma hakkı veren bedelin %….’i (+KDV) dir.

Alıcı’nın teklif verme toplantısında en yüksek fiyatı teklif etmesi ve satıcının da malı alıcıya satacağını bildirmesi ile birlikte tellal tellallık ücretini alma hakkını edinir. alıcı, kendi tellallık ücreti ile birlikte satıcı adına da teklif edilen fiyatın %5’i (+ KDV) kadar tellallık ücreti öder. satıcı adına ödediği tellallık ücretini satış bedelinden mahsup eder.

Alıcı, bu sözleşme hükümlerince malı satın almak hakkını edinmediği sürece, teminatını dilediği an geri alabilir.

Alıcı’nın birden fazla mala teklif vermek istemesi halinde, tellal dilerse teminat miktarının arttırılmasını isteyebilir.

6- Diğer Hükümler

Bu sözleşme, imzalanmasını takip eden ilk teklif alma toplantısından itibaren ………. süre geçmekle kendiliğinden sona erer.

Taraflar arasındaki haberleşmelerde, tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri ve faks numaralan kullanılır. Sözleşmede özel bir hüküm bulunmayan hallerde, tarafların faks numaralarına yapılan bildirimler, aynı gün APS ile postaya verilmiş olmak kaydıyla, faks mesajının gönderildiği anda diğer tarafın eline geçmiş addedilir.

Teklif alma toplantısında çekilen film ve alınan ses kayıtları, herhangi bir uyuşmazlık halinde delil niteliği taşır.

Mal için teklif edilen bedel, malın üzerinde yer alan borçları ile satıcının veya malın vergi ve sair borçlarını kapsamaz. Bütün bu borçlar satıcı tarafından ödenecek ve mal ALICI’ya bu suretle intikal ettirilecektir.

Malın intikali sırasında ödenmesi gereken harçlar yasal mükellefleri tarafından, masrafları ise alıcı ve satıcı tarafından yarı yarıya ödenecektir.

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar ………. mahkemeleri ve icar müdürlüklerince ile çözümlenir. ../../….

Alıcı                                                              Tellal

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat