TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ

DOSYA İÇERİĞİNDEN DAVALININ YAPTIĞI MASRAFLARA DAVACININ MUVAFAKAT ETMEDİĞİ – MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 12929
Karar: 2014 / 14481
Karar Tarihi: 24.12.2014

ÖZET: Kira sözleşmesine göre kiralanan davalı kiracıya kullanıma hazır halde teslim edilmiştir. Ayrıca dosya içeriğinden davalının yaptığı masraflara davacının muvafakat etmediği anlaşılmaktadır. Yapılan tadilatların zorunlu olarak yapıldığına ilişkin dosyada deliller de bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

(6098 S. K. m. 315)
Dava ve Karar: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde, müvekkilinin dava konusu taşınmazı 15.04.2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiraya verdiğini, sözleşmeye göre her ayın 15’inci gününde peşin olarak yatırılması gereken 2013 yılı Mayıs ayı kira bedelinden 51,00-TL, Aralık ayı kira bedelinden 599,00-TL’nin ödenmediğini, bu bedelin 30 gün içinde ödenmesi ihtaratını içeren İzmir 7. Noterliği’nin 24.12.2013 tarihli ihtarnamesine rağmen ödeme yapılmadığını belirterek davalının temerrüt sebebiyle taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı cevap dilekçesinde, 15.04.2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince aylık 825,00-TL bedelle davacının evinde kiracı olarak oturduğunu, eksik ödeme yaptığı iddiasının doğru olmadığını, ibraz ettiği makbuzlardan anlaşılacağı üzere davacının bilgisi dahilinde su borusunun patlaması sebebiyle harcama yaptığını, yine evin kırık olan duş kabini ve tuvaletin alt yapısı için masraf yaptığını, bunların zorunlu masraflar olduğunu, bu harcamalar karşılığında talep edilen miktarda kira bedelinden kesinti yaptığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, kiralanana yapılan tamirat ve değişikliklerin dairenin demirbaşlarında olması muhtemel eskimesi nedeniyle değiştirilmesi zorunlu, tadilat yapılmaması halinde apartmana zarar verebilecek nitelikteki işler olduğu, fatura bedellerinin rayice uygun olduğu, alınan raporla davalı tarafından mecura toplam 599,00-TL zorunlu masraf yapılarak kira bedelinden kesinti yapıldığının sabit olması karşısında davalının kira bedeli ödemesi konusunda temerrüde düşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanun’unun 315.maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının veya yan giderin muaccel (istenebilir) olması ve kira bedeli ile yan giderin verilen sürede ödenmemiş bulunması, ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Kiracıya verilecek süre konut ve çatılı işyeri kiralarında en az otuz gün, ürün kiralarında en az altmış gün, diğer kira ilişkilerinde ise en az on gündür. Kira parası götürülüp ödenmesi gereken borçlardan olduğundan kiraya verene götürülüp elden ödenmesi veya gideri kiracıya ait olmak koşuluyla konutta ödemeli olarak PTT kanalıyla gönderilmesi gerekir. Bundan ayrı, sözleşmede özel bir koşul kabul edilmişse bu hususta gözönünde tutulmalıdır. Açıklanan şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme olarak kabul edilemez. Ancak teamül haline gelmiş bir ödeme şekli varsa bu şekilde yapılan ödemede geçerlidir.
Olayımıza gelince; taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan davaya dayanak yapılan yazılı kira sözleşmesi 15.04.2013 başlangıç tarihli ve bir yıl sürelidir. Bu sözleşmenin hususi şartlarının 4. maddesinde, “kiracının kiralananda mal sahibinin haberi olmadan tadilat yapamayacağı” hükmüne yer verilmiştir. Kira sözleşmesine göre kiralanan davalı kiracıya kullanıma hazır halde teslim edilmiştir. Ayrıca dosya içeriğinden davalının yaptığı masraflara davacının muvafakat etmediği anlaşılmaktadır. Yapılan tadilatların zorunlu olarak yapıldığına ilişkin dosyada deliller de bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24.12.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat