Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 179

Karar: 2000 / 399

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Kiralananla ilgili 1.1.1999 günlü kira sözleşmesi E Ş ile davalı arasında düzenlenmiştir. Takip ise FŞ tarafından yapılmış davayı da F Ş açmıştır. Dava hakkı kiralayana ait olduğundan kiralayan olmayan davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı nedenle red kararı verilmesi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

(818 S. K. m. 260)

Dava Açma Hakkının Kiralayana Ait Olduğu

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava temerrüt nedeniyle tahliye istemidir. Mahkemece istem gibi tahliyeye karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Kiralayan Olmayan Davacının Açtığı Davanın Reddi Gereği

Kiralananla ilgili 1.1.1999 günlü kira sözleşmesi E Ş ile davalı arasında düzenlenmiştir. Takip ise FŞ tarafından yapılmış davayı da F Ş açmıştır. Dava hakkı kiralayana ait olduğundan kiralayan olmayan davacı tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı nedenle red kararı verilmesi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat