TELEVİZYON YAYIN HAKKI SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TELEVİZYON YAYIN HAKKI SÖZLEŞMESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca tüm hakları müvekkilimize ait olan …………….’a ait fotoğrafın …/…/……. tarihli ……… Gazetesinde izinsiz olarak çoğaltılması ve ticari amaçla kullanılması yolu ile gerçekleşen telif hakkı ihlali nedeniyle uğranılan …-TL maddi zararın faiziyle birlikte davalıdan tahsili talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil şirket tarafından yayınlanan …………….. Dergisi’nin …/…/…… tarihli sayısının kapağında ………………….’nın özel çekilen fotoğrafı yayınlanmıştır. Mali hakları müvekkilime ait bulunan bu eser için müvekkilim şirket çok uzun bir süre çalışmalarda bulunmuş, çekimler yaptırmış ve yüksek meblağlar ödeyerek eseri hazır hale getirmiş ve piyasaya sunmuştur.
  2. Dava konusu eser, davalı tarafından basılan …………. Gazetesinde …/…/…… tarihli sayılarının … sayfalarında izin alınmaksızın “aynen” yayınlanmak suretiyle, müvekkilime yapılan haksız hareket sonucu mali haklarına tecavüzde bulunulmuştur.
  3. Dava konusu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen estetik değer taşıyan sanat eseri niteliğine sahiptir. Bu tür eserlerin kopyalanması, çoğaltılması ve yayımlanması hakkı aynı kanunun 22. ve 23. maddelerinde belirtildiği üzere münhasıran eser sahibine aittir.
  4. Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. maddesinde “Eser, hak sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer bir biçimde işlenmiş ya da radyo ve televizyon ile yayınlanmış, temsil edilmişse, izin alınmamış eser sahibi, rayiç bedel itibarı uğradığı zararın üç katını isteyebilir…” denmektedir.
  5. Açıklanan sebeplerle mali hakları müvekkile ait eseri izinsiz olarak yayınlayan davalı, müvekkile ait telif hakkına tecavüzde bulunmuş olduğundan, davamızın kabulü ile müvekkil şirket yararına talep edilen tazminata hükmedilmesi için eldeki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                         :  FSEK, Basın Kanunu, TBK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLERİMİZ                  : …….. Dergisi’nin …/…/…… tarihli nüshası, ……….. Gazetesinin …/…/…… tarihli nüshası, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair her türlü delil.

NETİCE VE TALEP                            : Yukarda açıklanan nedenlerle;

  1. Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla, tüm hakları müvekkil şirkete ait olan fotoğrafın izinsiz kullanımı nedeniyle, FSEK 68. maddesi uyarınca ………..-TL tutarındaki kullanım bedelinin haksız fiil tarihi olan …/…/…… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
  2. Masrafı davalıdan alınarak hükmün en yüksek tirajlı üç gazetede ilanına,
  3. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederiz.

 

Davacı Vekili
Av.

Ek:  Vekaletname sureti.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat