TELEVİZYON PROGRAM SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TELEVİZYON PROGRAM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme, bir tarafta ….. Kurumu (bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ….. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2- Taraflara İlişkin Bilgiler

1-  Kurumun:

Adresi                  :         …..

Telefon No           :         …..

Faks No               :         …..

2-                            Yüklenicinin:

Adresi                  :         …..

Telefon No           :         …..

Faks No               :         …..

E-Posta                :         …..

Iban No                :         …..

T.C. Kimlik No    :         …..

Vergi Numarası     :         …..

Taraflar, madde 2.1 – 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

3- Tanımlar

1-  Program ….. Stüdyosundan canlı olarak ….. kanalında yayınlanmaktadır.

2-  Yurt dışındaki vatandaşların durumları gibi konularda bilgisinden yararlanılmıştır.

3-  Bir defaya mahsus konuğumuz olmuştur, devamlılık arz etmemektedir.

4- Sözleşmenin Konusu

1-  Yüklenici; ….. Hayatın Renkleri adlı programda konuk edimini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2-  Özel Hususlar: Yüklenici, sözleşmeye konu edimini, belirtilen süre içinde ve eksiksiz olarak yerine getirmekle, yükümlüdür.

5- Sözleşme Bedeli

1-  Brüt: …..-TL’dir.

2-  Kurum, hazırlanan eserlerin, gerektiğinde yayın ilkelerine uygun olarak düzeltilmesini ve değiştirilmesini, hiçbir ek bedel ödemekle yükümlü olmaksızın, yüklenici’den talep edebilir.

3-  Ödeme Şartları: Kurum, sözleşme bedelinin tamamını, ilgili amir tarafından taahhüdün yerine getirildiğinin ve Kurum faaliyetlerinde kullanılabileceğinin tespitinin ardından yüklenicinin düzenleyeceği serbest meslek makbuzu karşılığında, Kurum ödeme takvimine göre ödenir.

6- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

1-  Sözleşmeden doğan damga vergisi dahil her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler sözleşme bedeline dahildir, ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp kurum tarafından yükleniciye ayrıca ödenecektir.

2-  Özel Durumlar: l öğün yemek verilmiştir.

7- Sözleşmenin Süresi ve İşe Başlama Tarihi

İşe başlama tarihi: .. / .. / ….; saati: ..-..; süresi; ….. dakikadır.

8- İşin Yapılma Yeri

İşin yapılma yeri …..’dır.

1-  İş, işin niteliğine bağlı olarak ….. Kurumu tarafından belirlenecek yerlerde yapılır. Yüklenici, sözleşme konusu taahhüdün hazırlanması ve uygulanması sırasında Kuruma ait stüdyo ve hizmet yerlerinden …..’nin uygun göreceği koşullarda faydalanabilecektir.

2-  Sözleşme konusu edimlerin ve/veya hazırlık çalışmalarının, Kurumun teknik imkanlarından yararlanılmak amacıyla Kurum stüdyolarında veya hizmet yerlerinde yapılması, işyerine ve işverene bağımlılık olarak nitelendirilemez.

9- Cezalar ve Sözleşmenin Feshi

1-  İlgili amir veya seslendirme yönetmenleri tarafından işin (tekrar eden kısımları dahil) tamamlanmadığı tespit edildiğinde, yükleniciyi uyarmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilebilecektir.

2-  Sözleşmenin uygulanması sırasında, yüklenicinin, sözleşmenin “Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

10- Diğer Hususlar

1-  Yüklenici taahhüdünü Kurum ve üçüncü kişileri küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlamayı veya icra etmeyi; taahhüdün Kurumun radyo ve televizyon yayınlarında yer alması halinde, anılan kanunun 28.maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu kabul eder.

2-  Eser sahipleri; eserin işleme, aslının ve işlenmesinin çoğaltma, yayma, pazarlama, temsil, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (radyo ve televizyon, web yayınları, mobil medya mecraları ve İP TV’de yayın haklarını) umuma iletim haklarını tam ve alt ruhsatla süresiz olarak, komşu hak sahipleri; icralarının tespit edilmesini, tespitlerinin çoğaltılmasını, satılmasını, dağıtılmasını, kiralanmasını ve ödünç verilmesini, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimini ve temsilini tam ve alt ruhsatla süresiz olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Kuruma devretmeyi kabul eder. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Mali Hakları devralan Kurum, mali hak sahipliği sebebiyle yapımı: internet, (web ve İP TV) ve mobil medya mecraları için sesli, görüntülü, sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilirle, basabilme veya yayınlayabilirle; radyo veya televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilirle; radyo televizyon yapım ve yayınlarında çeşitli dillerde kullanabilme; tekrar yayınlayabilirle, işleyebilme, internet, (web ve İPTV) ve mobil medya mecralarında aynı anda veya isteğe bağlı yayın için (Video On Demand, Audio On Demand) kullanabilme, gerektiğinde yükleniciden değişiklikler yapmasını işleyebilme, podcasting olarak yayınlayabilme, konser ve temsiller düzenleyerek değerlendirebilme hakkına sahiptir.

3-  Yüklenici, Kurum ile yaptığı bu sözleşme dolayısıyla Kurumun adını ve sözleşmenin konusu olan taahhüdünü reklam amacı ile kullanamaz.

4-  Yüklenici Diğer kurum, kuruluşlara benzer şekilde işler yapıyor ise, buna ilişkin belgeleri de idareye ibraz edecektir.

5-  Yüklenici, sözleşmeye konu işin yapılması esnasında, işe başlama ve işin bitiş tarihi ve saatini belirtir günlük tutanağı imzalamak ile yükümlüdür.

11- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu mevzuatı ve genel hükümlerine göre hareket edilir.

12- Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

13- Yürürlük

13 maddeden ibaret olan bu sözleşme; Kurum ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra .. / .. / …. tarihinde l (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Kurum                                                       Yüklenici

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat