Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TELEVİZYON FİLM YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir tarafta yapımcı ….. ile diğer tarafta yayın kuruluşu ….. arasında akdedilmiştir.

2- Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, tüm mali hakları Yapımcı’ya ait olan “…..”isimli filmin, Yayın Kuruluşu’a ait televizyon kanalında yayınlanması amacıyla, Lisans Süresi ile sınırlı olarak, “işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali hakkının devri taahhüdü ile sair hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesinden ibarettir.

3- Tanımlar

Film           :           Senaryosunu …..’un yazdığı, yönetmenliğini …..’ın yaptığı, başrollerini …..’ın oynadığı …. yılı yapımı, Yapımcı’nın tüm mali haklarına sahip olduğu ve Yayın Kuruluşu’na “işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali hakkını devretmeyi taahhüt ettiği “…..” isimli filmi,

Devredilen Haklar :           Kanunda belirtilen “işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali haklarından televizyon üzerinden yayın haklarını,

Lisans Süresi         :           İşbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren başlayan ve Film’in Yayın Kuruluşu tarafından gösterileceği ….. aylık süreyi,

ifade eder.

4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Yapımcı’nın Hak ve Sorumlulukları

Yapımcı, Film’in yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo ve diyalog yazarlarından, yurt içinde ve dışında kullanılmak üzere, “işleme”, “çoğaltma”, “yayma”, “temsil”, “işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” ve ileride teknolojik imkanların gelişmesi ile ileride doğabilecek diğer televizyon yoluyla umuma iletim mali haklarını, bunları üçüncü kişilere devir hakkını da kapsar şekilde ve Film üzerinde icracı sanatçıların sahip olduğu komşu haklarını devraldığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yapımcı, Sözleşme konusu Filmin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanılmak üzere, “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali haklarından televizyon üzerinden (kablolu, kablosuz, uydu üzerinden yayınlar ile şifreli ve/veya şifresiz kanallarda ve ileride gelişebilecek diğer televizyon yoluyla umuma iletim araçlarıyla) yayın hakkını ve bu hakka bağlı icracı sanatçı komşu haklarını, Yayın Kuruluşu’un sahibi bulunduğu televizyon kanalı yayını içerisinde Türkçe dublaj h veya Türkçe altyazılı ve orijinal dilde, lisans süresi içinde olmak şartıyla münhasıran vermeyi kabul ve taahhüt eder.

Yapımcı, filmin senaryosu, filmde kullanılan müzik ve müzikle ilgili olarak tüm senkronizasyon ve ilgili mevzuatta öngörülen bağlantılı haklar da dahil olmak üzere tüm fikri haklarla ilgili olarak eser sahibi, bağlantılı hak sahibi icracı sanatçıların, meslek birliklerinin herhangi bir talepleri olmadığını ve olmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Yapımcı, Film’in tanıtımı, reklamı ve pazarlanması amacıyla gereken poster, afiş, broşür, dia, film, fotoğraf ve benzeri materyalleri Yayın Kuruluşu’a ücretsiz verecek, ayrıca yine tanıtını amacıyla Film’den azami 3 (üç) dakikayı geçmemek üzere bölümler alıp kopyalamasına ve yayınlamasına, Film’de yer alan icracı sanatçıların, ilgili kuruluşların ve sponsorların isimlerini kullanmasını sağlamayı taahhüt eder.

5- Yayın Kuruluşunun Hak ve Yükümlülükleri

Yayın Kuruluşu, işbu sözleşme uyarınca kendisine verilen lisans hakkı karşılığı olarak, net …..-TL Lisans Bedelini Yapımcı’ya fatura karşılığı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Yayın Kuruluşu Yapımcı’dan işbu sözleşme kapsamında aldığı ana kayıt ve diğer materyalleri işbu sözleşmenin sona ermesini takiben en geç 30 (okuz) gün içerisinde sağlam ve eksiksiz olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Yayın Kuruluşu, kendisine işbu Sözleşme tahtında teslim edilen Film’e ait bantları ve diğer malzemeleri kurum ve kuruluşlar ile paylaşmamayı, dağıtmamayı, çoğaltmamayı, devretmemeyi ve içeriklerini değiştirmemeyi, Sözleşme ile devraldığı Lisans hakkının içeriğine aykırılık oluşturabilecek herhangi bir kullanımda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

6- Genel Hükümler

Gizlilik

Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında birbirileri ve işleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere ifşa edilmemesi için ellerinden gelen her türlü önlemleri almayı kabul ve taahhüt ederler.

Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin bazı maddelerinin geçersiz olması veya sonradan geçersiz hale gelmesi durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümleri bundan etkilenmeyecek ve geçerliliklerini koruyacaktır.

Sözleşmenin Süresi ve Feshi

İşbu sözleşme, imza tarihinden, Film’e ilişkin lisans süresinin bitimi tarihine kadar geçerlidir. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve süresinde yerine getirmemesi halinde diğer Taraf, dilerse durumu yazılı olarak ihlal eden Tarafa ihlali sona erdirmesi için 3 (üç) günlük süre verir. Bu süre içinde ihlal giderilmezse ihtar eden taraf, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesheder.

Cezai Şart

Taraflar, işbu Sözleşme ite yüklenmiş bulundukları edimlerinden herhangi birini yerine getirmez y veya taahhütlerine aykırı hareket eder ve yekdiğerine yapacağı yazılı bildirime rağmen sözleşmeye aykırı tutumunu 15 (onbeş) gün içinde gidermezse taraflardan her biri her bir ihlal için diğerinde …..-TL cezai şart talep edebilir.

Devir

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan haklarını ve yükümlülüklerini diğer Taraf’ın yazılı onayı olmadıkça hiç bir şekilde üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez.

Tebligat Adresleri

Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yazılı olan adres, bilinen en son adres olarak kabul edilerek tebligatlar bu adrese çıkarılır.

Yetki

Bu Sözleşme’den doğan ihtilafları da ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İmza

İşbu sözleşme 6 (altı) madde ve iki nüsha olarak taraflarca hazırlanarak imzalanmıştır. …/…/…

Yapımcı                                                        Yayın Kuruluşu

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat