Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TELİF HAKLARININ (MALİ HAKLARIN) DEVRİ SÖZLEŞMESİ

M A L İ   H A K L A R I N   D E V R İ   S Ö Z L E Ş M E S İ

MADDE 1 – TARAFLAR:

 1. a) ………………………………………………………………………….
 2. b) ………………………………………………………………………

 

MADDE 2 – TANIMLAMALAR :

İşbu Mali Hak Devir Sözleşmesi metni içinde ;

 1. a) ………..Film………………………………….kısaca YAPIMCI olarak,
 2. b) ……………………………………………….. kısaca SENARYO/METİN YAZARI olarak,
 3. c) YAPIMCI ile SENARİST birlikte kısaca TARAFLAR olarak,
 4. d) “………………………………………….” isimli filmin senaryosu kısaca SENARYO/METİN olarak,
 5. e) İşbu Telif Hakkı Devir Sözleşmesi kısaca SÖZLEŞME olarak,

adlandırılmıştır.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU :

FSEK. 1/B, 5 ve 8 maddeleri uyarınca hak sahibi olan SENARYO/METİN YAZARI’nın, yasanın 21-25. maddelerinde yer alan İŞLEME, ÇOĞALTMA, YAYMA, TEMSİL VE UMUMA İLETİM mali haklarının YAPIMCI’ya devri ve bu devirle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 4 – BEDEL VE ÖDEME ŞEKLİ :

 1. a) Senariste, her sözleşme öncesi, işin genel kapsamını içeren bir ön sözleşme ile birlikte, ödenecek ücretin % … tutarında bir ücret peşin olarak ödenecektir.
 2. b) SENARYO YAZARI, FSEK gereği sahip olduğu mali haklarının kullanılması yetkisini aşağıdaki maddelerdeki şartlarla ve ………………………. TL. bedelle YAPIMCIYA devretmiştir.

Sözleşmeye konu bedelin %20 oranında tutarı, imza tarihinde, %50 oranında tutarı senaryonun teslim tarihinde, kalan %30 oranında tutarı yapımın ilk gösterim tarihinde senariste ödenecektir.

 1. c) Yapım TV dizisi olarak gerçekleştiği takdirde, Sözleşme ile birlikte, ilk bölümün %… tutarında ücret peşin ödenecektir. Teslim edilen her bölümün %… tutarında ücreti peşin ödenecek, bölümün gösterimini izleyen bir hafta içinde bölüm ücretinin tamamı senariste ödenecektir.

MADDE 5 – TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 1. a) SENARYO/METİN YAZARI, sahibi bulunduğu SENARYO/METİN’E ait tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil) sözleşmede belirli süre ve yer sınırlamalarına uygun olarak YAPIMCI’ya devretmiş olup; YAPIMCI veya yetkilendirdiği Ajans/reklamveren/ alt yapımcı tarafından eserin çoğaltımına, dağıtımına, kamuya arzına, kablolu iletimine, televizyon ya da başka araçlarla çoğaltmasına ve yayınına, alt yazı yazılmasına, dublajına, gerekli kısaltma,ekleme ve değişikliklerin yapılmasına, işlenmesine, senaristin manevi hakları korunmak ve sözleşme koşulları içinde onay vereceğini kabul eder.
 2. b) SENARYO/METİN YAZARI, YAPIMCI’ya teslim etmiş olduğu SENARYO üzerinde tek hak sahibi olduğunu, SENARYO/METİN üzerinde başka bir kişinin hak sahibi olması durumunda YAPIMCI’nın uğrayacağı zararı tazmin ile sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 3. c) YAPIMCI, SENARYO/METİN YAZARI’nın manevi haklarını ihlal etmeyecektir.
 4. d) YAPIMCI, filmin aldığı senaryo ödüllerinin senaryo yazarına ait olduğunu kabul eder. Filmin, sinema dışındaki mecralarda temsili/gösterimi/umuma iletimi… halinde, bu mecralardan elde edilen gelirin %…. oranı senaryo yazarına ödenecektir.
 5. e) Televizyon dizisi veya sinema veya televizyon filminin, ilk gösterimden sonra, aynı kanalda tekrar gösterimi halinde, her gösterim için, eserin gösterim zamanındaki rayiç birim bedelinin %… tutarında bir ücret senariste ödenecektir.
 6. f) Yapımcı, mali hakları kendisinde olan filmin/dizinin, ilk gösteriminden sonra, yeni bir televizyon kanalına yeniden devri halinde, bu devir işleminden elde edilen gelirin %…. oranında bir bedeli senariste ödeyecektir. Yeni kanalda da yeniden gösterim halinde, (e) bendindeki şartlar uygulanacaktır.
 7. g) Senarist, eserin yaratım sahibi olarak, istediği takdirde çekim aşamalarına katılarak, yaratımın teknik, estetik yapısına uygun bir yapım oluşturulmasında da işlev yüklenecektir.
 8. h) TV dizilerinde, senaristin oluşturduğu eser bütünü/ dizi, senaristin onayı ile ancak bir başkası tarafından devam bölümleri yazılabilecektir. Devam bölümleri için, senariste yaratım sahibi/eser sahibi olması nedeniyle her bölüm bedelinin %.. tutarında ücret ödenecektir. Bölümün rayiç değeri hesaplanırken, yayın dönemi, yayın saati gibi etkenler de dikkate alınacaktır.
 9. i) Senaryonun yapımcıya teslimini izleyen ………….. süre geçtikten sonra, yapıma başlanmamış olursa, senarist sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahiptir. Bunun için yazılı fesih bildiriminin yapımcıya tebliği yeterlidir.

MADDE 6 – TEBLİGAT :

TARAFLAR, işbu sözleşmede bildirilen adreslerinin her türlü ihbar,ihtar ve yazılı beyanlar açısından geçerli kanuni tebligat adresleri olduğunu, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın, adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmedikçe,muteber ve usule uygun olarak yapılmış kabul edileceğini kabul,beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 7 – YETKİ :

TARAFLAR, işbu sözleşmenin tatbikinden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

Toplam 7 (Yedi) maddeden ibaret işbu sözleşme …./…./20…. tarihinde iki nüsha olarak tanzim ile imza altına alınmıştır.

YAPIMCISENARYO/METİN YAZARI

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat