Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEHİRİ İCRA İSTEMLİ – KİRALAYANIN KEFİLE AÇTIĞI İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDA

YARGITAY (   ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR-
DOSYA ESAS NO           :
DOSYA KARAR NO      :……………/………..
DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Tehiri İcra İstemli Temyiz Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Her şeyden önce müvekkil, kefil olarak …./…../…… başlangıç tarihli … yıllık kira akdinde kefildir. 2. kira döneminde ise kira sözleşmesi yapılmamış ve taraflar kira parası konusunda anlaşamamıştır. Borçlar Kanunu 583. maddesine göre, kefaletin geçerliliği için kefilin sorumlu olduğu miktarın bilinmesi gerekir. İkinci yıl için kefaletin geçersiz olduğundan itirazın kaldırılması ve davanın reddedilmesi gerekir.
  2. Mahkemenin kira alacağına itiraz bakımından itirazın kaldırılması ve takibin devamına karar vermesi yerinde değildir. Karşı taraf ile yeni dönemin kira parasının belirlenmesi için anlaşma ortamı bulanamadığı ve kira miktarını bilemediği için müvekkil kirayı yatıramamıştır. Mahkemece, ortada kira tespiti davası olmadığı halde bu şekilde itirazın kaldırılmasına karar verilerek, tahsiline yol açmasına dair kararı da usul ve yasaya aykırıdır.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 36, 363, TBK md. 583 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, öncelikle tehir-i icra talebimizin kabulü ile icra takibinin durdurulmasının sağlanmasına ve işbu usul ve yasaya aykırı hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

Davalı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat