SANIKLARIN MÜŞTEKİLERE RUHSATSIZ SİLAHLARIYLA AYRI AYRI ATEŞ ETTİKLERİNİN OLAY YERİNDE BULUNAN BOŞ KOVANLARDAN ANLAŞILDIĞI – BERAAT KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
4.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 2628
Karar: 2016 / 11015
Karar Tarihi: 01.06.2016

ÖZET: Sanıklar … ile …’ın, çıkan kavga sırasında müştekilere ruhsatsız silahlarıyla ayrı ayrı ateş ettikleri şikayetçilerin aşamalardaki istikrarlı beyanları ve olay yerinde bulunan boş kovanlardan anlaşıldığı halde yerinde görülmeyen gerekçelerle sanıklar hakkında silahla tehdit ve sanık …hakkında yasak silah taşıma suçlarından beraat kararları verilmesi, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 53, 106) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K. )

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
1-Sanık …’ün 02.10.2010 tarihli tehdit eylemine ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
2-Sanık …hakkındaki yasak silah taşıma ile sanık …’e yükletilen başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma eylemlerinden kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde ise;
Sanıklar …ve …’ya yükletilen başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma ve yasak silah taşıma eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı;
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunlarda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükümleri etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak;
Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin iptaline karar verilmiş, ayrıca aynı bentte yer alan “seçme ve seçilme” ehliyetleri ile ilgili olarak da, hükümlünün, hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak bu hak ve ehliyetlerden yoksun bırakılması uygulamasını engelleyici nitelikte iptal kararları verilmiş olması ve doğan boşluk nedeniyle bu hususta yeni bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacının ortaya çıkması karşısında, yerel mahkeme hükmünde bu hak ve ehliyetlerden yoksun bırakmaya ilişkin uygulamanın dayanaksız kalması,
Bozmayı gerektirmiş ve sanıklar …ile …müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye kısmen uygun olarak, TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımdan (b) ibaresi ile hak yoksunluğuna ilişkin paragrafın hüküm fıkralarından çıkartılarak DÜZELTİLMESİ ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükümlerin bu bağlamda ONANMASI,
3-Sanıklar …ve … hakkındaki 21.09.2010 tarihli tehdit suçları ile yaralama ve sanık …hakkındaki yasak silah taşıma suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde ise;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a)Sanıklar … ile …’ın, çıkan kavga sırasında müştekilere ruhsatsız silahlarıyla ayrı ayrı ateş ettikleri şikayetçilerin aşamalardaki istikrarlı beyanları ve olay yerinde bulunan boş kovanlardan anlaşıldığı halde yerinde görülmeyen gerekçelerle sanıklar hakkında silahla tehdit ve sanık …hakkında yasak silah taşıma suçlarından beraat kararları verilmesi,
b)Şikayetçilerin beyanları, doktor raporları ve sanıkların kısmi eylemleri nedeniyle bir kez mahkumiyetleri yerine ikrarlarına göre, sanık …’in mağdur …’ı, sanık …’ın da mağdur …’i yaraladığı halde yerinde görülmeyen gerekçelerle ve hangi sanığın hangi mağduru yaraladığı anlaşılmadığı düşüncesiyle sanıklar hakkında her mağdura yönelen ikişer defa mahkumiyet kararı verilmesi,
c)Anayasa Mahkemesi’nin hükümden sonra 24/11/2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı ile TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine yönelik olarak vermiş olduğu iptal kararlarının uygulanması zorunluluğu,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş ve sanıklar …ve …müdafii ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01/06/2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat