Tehdit Ve Silahlı Örgüte Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etmek Suçu

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2017/ 2419
Karar: 2017 / 3897
Karar Tarihi: 01.11.2017

ÖZET: Mükerrirlere özgü infaz rejiminin örgüt mensubu suçlu hakkında uygulanmasına hükmedileceğinin düzenlendiği, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden sanıklar hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmaması karşısında kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.

(5237 S. K. m. 58, 106, 107, 220)

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Örgüt Mensubu Suçlu Hakkında Uygulanabileceği

Tehdit ve suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından sanık …, şantaj ve suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından sanıklar… ve … hakkında yapılan yargılama sonucunda, mahkumiyetlerine ilişkin Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/01/2013 gün ve 2010/252 Esas, 2013/23 Karar sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edildiği, Dairemizin 24/09/2014 gün ve 2014/1484 Esas, 2014/15730 Karar sayılı onama yolundaki ilamına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.07.2017 gün ve KD-2017/42482 sayılı yazısı ile itiraz kanun yoluna başvurması üzerine;

Dosya Dairemize gönderilmekle okunarak gereği düşünüldü;

TÜRK MİLLETİ ADINA

5271 sayılı CMK’nın 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile değişik 308. maddesi gereğince yapılan incelemede;

5237 sayılı TCK’nın 58/9. maddesinde mükerrirlere özgü infaz rejiminin örgüt mensubu suçlu hakkında uygulanmasına hükmedileceğinin düzenlendiği, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden sanıklar hakkında TCK’nın 58/6-9. maddesinin uygulanma olanağının bulunmaması karşısında; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görülmekle istemin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Yardım Eden Sanıklar Hakkında Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağının Gözetilmesi Gereği

Yukarıda izah olunduğu üzere;

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının İTİRAZININ KABULÜNE,

2) Dairemizin 24.09.2014 tarih ve 2014/1484 Esas, 2014/15730 sayılı ilamında sanıklar …,….. ve A.. R.. hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, sanık… hakkında nitelikli tehdit, sanıklar …i ve … hakkında şantaj suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin onanmasına dair kararın KALDIRILMASINA, ilamın diğer yönlerinin aynen KORUNMASINA,

3) Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/01/2013 gün ve 2010/252 Esas, 2013/23 Karar sayılı kararından sanık … hakkında nitelikli tehdit ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek; sanık … hakkında şantaj ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek; sanık A. R. hakkında şantaj ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından mahkumiyetlerine ilişkin hüküm fıkralarından “Sanık hakkında TCK’nın 58/6-9. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,” ibaresi çıkartılmak suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat