Tedbir Nafakası Davasının Şartları Nelerdir?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Tedbir Nafakası Davasının Şartları Nelerdir?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas: 2012/2173
Karar: 2012/21934

TEDBİR NAFAKASI
AYRILIK

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, ayrılık süresi içindeki tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Ayrılık davasında (TMK.md.170) Türk Medeni Kanununun 169. maddesi uyarınca hakim tarafından alınması gereken önlemler, sadece davanın devam ettiği süreyle sınırlıdır. Davacı-davalı kadının davası kabul edilip ayrılığa karar verildiğine göre, birlikte yaşamaya ara verilmesinin haklı bir sebebe dayandığı da, bu kabulün bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. O halde, ayrılık süresi içindeki bu nafakanın hukuki niteliğinin ayrılık süresiyle sınırlı Türk Medeni Kanununun 197/2. maddesindeki talep koşuluna bağlı olarak hükmedilebilecek bir tedbir nafakası olduğunun kabulü gerekir. Durum böyleyken, mahkemece tarafların bir yıl süre ile ayrılığına karar verildiği halde; ayrılık süresi için gerekli olacak şekilde davacı-davalı kadın yararına tedbir nafakası takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.20.09.2012

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat