Tedbir Nafakası Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tedbir Nafakası Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

MEDENİ YASA MADDE 161- Kan kocadan biri; aile vazifelerini ihmal eder, yehut diğerini tehlikeye, hacalete veya zarara maruz bırakırsa müteessir olan taraf hakimin müdahalesini talep edebilir.

Hakim, kabahetli olan tarafa vazifelerini ihter eder ve bu ihtar semeresiz kalırsa birliğin menfaatini siyaneten kanunda muayyen tedbirler ittihaz eyler.

MADDE 162 – Karı kocadan her biri, müşterek hayatın devamı yüzünden, sıhhati, şöhreti veya işinin terakkisi ciddi surette tehlikeye düştüğü müddetçe ayrı bir mesken edinebilirler.

Boşanma veya ayrılık davası ikame edildikten sonra karı kocadan her biri, dava devam ettikçe, diğerinden ayrı yaşamak hakkını heizdir.

Karı kocadan biri talep eder ve ayrı yaşamak keyfiyeti haklı olursa hakim hangisi tarafından diğerinin iaşesi için ne miktar muavenette bulunulacağını tayin eder.

MADDE 163 – Koca, aile vazifelerini ihmal ederse karı kocanın mallarını idare hususunda kabul ettikleri usul ne olursa olsun hakim, karı ve kocanın borçlularına borçlarının tamamını veya bir kısmını karıya ödemelerini emreder.

MADDE 164 – Hakim tarafından alınan tedbirler, sebeplerinin zevali halinde karı kocadan birinin talebiyle refolunur.

Tedbir Nafakası Davası Açıklama

Karı kocadan biri, aile görevlerini yerine getirmez veya diğerini tehlikeye düşürür yahut zararına neden olursa zarar gören taraf hakimden işe el koymasını isteyebilir. Bu takdirde hakim, kabahatli karı veya kocaya gerekli uyarıyı yaptığı gibi sonuçsuz kalması halinde istek üzerine zarara uğrayan tarafa nafaka takdir eder ve gerekli önlemleri alır. Uygulamada bu tür davalar çok geniş bir yer tutmaktadır. Tedbir nafakası davaları Asliye Hukuk mahkemesinde görülecektir. 6 Nisan 1985 de yürürlüğe giren HUYY sının S.nci maddesiyle tüm nafaka davalarına bakmakla asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilmiştir. Mahkemece, tarafların gelir ve giderleri, yaşantıları yaptıkları iş araştırılacak, davalı eşin evine, çocuklarına bakıp bakmadığı saptanacaktır.

Tedbir Nafakası Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Tedbir Nafakası Davası Yetkili Mahkeme

Yetki söz konusu değildir. İstenilen yerde dava açılabilir.

Tedbir Nafakası Davası Davacı

 1. Karı veya,
 2. Koca

Tedbir Nafakası Davası Davalı

 1. Karı davacı ise koca,
 2. Koca davacı ise karı.

Tedbir Nafakası Davası Dava Açma Koşulları

 1. Koca kusurlu olmalı ve bu yüzden karı evini terk zorunda bulunmalı ve terk etmeli, uyarıya rağmen de karıyı koca eve almamış olmalı,
 2. Koca evi terketmeli ve karısını yanına almamalı,
 3. Koca, karısının ve çocuklarının bakım ve gözetimini sağlamamak ve uyarıya rağmen de sağlamamakta direnmeli,
 4. Karı ve koca boşanma davası açmış bulunmalı,
 5. Koca karıya ayrı bir konut sağlamamış olmalı ve karı için de ayrı konutta oturma zorunlu bulunmalı (Örneğin: Karının, kocanın aile kişileri ile geçinenememiş olması karşısında kocaya yapılan uyarıya rağmen kocamn ayrı ev tutmaması),
 6. Davalı kan ise; kocamn geliri olmamalı, davalı karı aileye yardımda bulunmamalı.

Tedbir Nafakası Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Tüm önlem (tedbir) nafaka istekleri Asliye Hukuk Mahkemesinde incelenecektir.
 2. Bu tür nafaka davaları müstakil olarak açılabileceği gibi, açılmış boşanma davasının her oturumunda da talep edilebilir. Karşıt dava olarak da ileri sürülebilir.
 3. Dava her .türlü delille ispatlanabilir. Basit Yargılama Usulüne bağlıdır,
 4. Boşanma davasında nafaka istehmişse, dava sırasında nafaka isteği hakkında da inceleme yapılacaktır ve karar verilecektir.
 5. Tarafların; gelir, gider ve yaşantıları, zabıtaya ve ilgili yerlere tezkere yazılarak saptanacaktır.
 6. Nüfus kayıtları getirtilecektir. Ayrıca tarafların göstereceği tanıklar dinlenecektir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat