İştirak Nafakası Davası Nasıl Açılır?

Belirli Süreli Sözleşmenin Belirsiz Hale Gelmesi Dava Dilekçesi

İştirak Nafakası Davası Nasıl Açılır?

Madde 148- Boşanma veya ayrılık vukuunda, Hakim, ana ve babayı dinledikten sonra hakkı velayetin kullanılmasına ve ana baba ile çocuklar arasındaki şahsi münasebetlere dair iktiza eden tedbirleri ittihaz eyler.

Çocuk kendisine tevdi edilmemiş olan taraf kudretine göre onun infak ve terbiye masraflarına iştirak ile mükelleftir. Çocuk ile icabı hale muvafık surette şahsi münasebette bulunmak hakkını da haizdir.

İştirak Nafakası Davası Açıklama

Boşanma veya ayrılık kararı verilmesi halinde (Asliye Hukuk Hakimi) Hakim, müşterek çocuklarla anne ve babasının kişisel ilişki kurması yönünde ve velayetlerinin kime verileceği hususunda da takdir hakkını kullanacak ve çocuklar için iştirak nafakası adı altından, velayet verilmeyen ana veya babadan çocukların 18 yaşını bitirmelerine kadar nafaka almmasmada karar verecektir.

Velayet düzenlenirken, mahkemece anne ve babanın durumları gözönünde tutulacak, çocuklara hangisinin daha iyi bakabileceği takdir oluncaktır.

Bundan başka çocukla velayeti kendisine bırakılmayan ana veya babanın görüşmesi, onunla kişisel ilişki kurması da karara bağlanacaktır. (Örneğin; Yurd dışında olan babanın Türkiyedeki çocuğu ile ancak yılın bir ayında yanma alıp görüşebileceği gibi) aynı şehirde bulunulduğu takdirde, hafta sonraları çocuğun veya çocukların velayeti verilmeyen baba veya aile tarafından alınıp görüşmesi yoluna gidilebilecektir. En iyi durumu hakim takdir edecektir.

Bundan başka iştirak nafakası tarafların mali ve içtimai durumları gözönünde alarak   karara   bağlanacaktır.   İştirak   nafakası,   yükümlüsünün   mali   gücü nında olacaktır çocuğun veya çocukların  reşit olmasına yani  18  yaşını ıelerine  kadar devam  edecektir,   çocuğun  ölmesi,   veya iştirak nafakası lüsünün Ölümü halinde ortadan kalkacaktır.

İştirak Nafakası Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesi’dir (Boşanma veya ayrılık kararı veren mahkeme)

İştirak Nafakası Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

Nafaka davalarmdaki usul burada da aynen gözönünde tutulacaktır. Bu bakımdan fazla bilgi verilmemiştir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat