Soybağının Reddi Davası Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Soybağının Reddi Davası Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

MEDENİ YASA MADDE 241- Evlilik mevcut iken veya zevalinden itibaren üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası, kocadır. Bu müddet geçtikten sonra, asıl olan doğan çocuğun nesebi sahih addolunmamaktadır.

MADDE 242 – Koca, doğduğuna muttali olduğu günden itibaren bir ay içinde çocuğu reddedebilir. Red davası, çocuk ile anası aleyhine ikame olunur.

MADDE 243 – Koca, evlendikten sonra en az yüz seksen gün sonra doğan çocuğun kendisinden olması ihtimali bulunmadığını ispat etmedikçe çocuğu reddedemez.

MADDE 244 – Çocuğun, evlenme akdinden itibaren yüz seksen günden az bir müddette doğduğu yahut kadının gebe kaldığı zamanda kocasından ayrılığına hükmedilmiş olduğu tebeyyün ederse; koca, red davasından başka beyyine ikamesine mecbur değildir.

Şu kadar ki, kadının gebe kaldığı zaman kocasıyle birlikte ikametinin tahakkuku halinde asıl olan, yine nesebin sıhhatidir.

MADDE 245 – Red müddetinin mürurundan evvel kocanın vefat etmesi veya temyiz kudretinden mahrum olması, yahut bulunduğu yerin bilinmemesi veya herhangi bir sebepten dolayı çocuğun doğumundan haberdar edilmemesi halinde, çocukla birlikte mirasçı veya çocuk sebebiyle mirastan mahrum olanlar, doğuma ıttılaları tarihinden itibaren bir ay içinde red davasını ikame edebilirler.

Kadın, evlenmeden evvel gebe kaldığı takdirde; koca tanımış olsa bile müddeiumumi, onun babası olması ihtimali bulunmadığını dava ve ispat edebilir.

Soybağının Reddi Davası Açıklama

Koca, evlilik içinde doğan çocuğu reddedebilir. Koca. doğduğunu öğrendiği günden itibaren bir ay içinde çocuğu reddetmek yetkisine sahiptir. Mahkemeye açılacak dava ile çocuk reddedilebilir. Davada reddedilen çocukla anası davalıdırlar. Red süresinin geçmesinden önce koca ölürse çocuk sebebiyle mirastan mahrum kalanlar da çocuğu reddedebilirler. C. Savcıları da, kadın evlenmeden önce gebe kaldığı takdirde kocanın çocuğun babası olmadığını dava ve ispat edebilir. Dava her türlü delille ispatlanabilir. Basit yargılama usulü uygulanır.

Soybağının Reddi Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Soybağının Reddi Davası Yetkili Mahkeme

Davacının konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Soybağının Reddi Davası Davacı

 1. Koca,
 2. Çocuk sebebiyle mirastan mahrum olanlar,
 3. Savcıları.

Soybağının Reddi Davası Davalı

Çocuk ve çocuğu doğuran ana’dır.

Soybağının Reddi Davası Dava Açma Koşulları

 1. Koca; evlendikten itibaren 180 gün geçmeden çocuk doğmalı,
 2. Dava; çocuğun doğumunun öğrenildiği günden itibaren bir ay içinde açılmalı,
 3. Kadın; evlenmeden önce gebe kalmalı ve koca da çocuğu tanımış olmamalı, tamsa bile babası olma ihtimali bulunmamalı,
 4. Koca iktidarsız olduğu halde, kadm gebe kalıp çocuğu doğurmalı.

Soybağının Reddi Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Soybağının reddi davası, nesebin (soybağının) gerçek olduğu hallerde söz konusudur.
 2. Dava her türlü delille ispatlanabilir (doktor raporu, tanık, vs.).
 3. Nüfus kayıtları getirtilecektir.
 4. Davanın süresinde açılıp açılmadığı saptanacaktır.
 5. Koca, açıkça veya zımnen çocuğu tanımışsa dava açamaz. Yeter ki bu hususta iğfal edilmesin ve haklı bir sebep olmasın.
 6. Davacı koca, evlenmeden enaz 180 gün geçtikten sonra doğan çocuğun soybağmı (nesebini) onun babası olmadığını ispatlayarak reddedebilecektir.
 7. Çocuk evlenmeden    180    gün    geçmeden    önce    doğarsa    başka    delil aranmayacaktır. Bu durumun tespiti yeterli olacaktır.
 8. Bunun gibi   gebe   kalındığında   eşler   ayrı   yaşıyorlarsa  yine  başka  delil aranmayacaktır.
 9. Nüfus kayıtları getirtilecektir.
 10. 10.C. savcısı .da, kadın evlenmeden önce gebe kaldığı takdirde, bu hususta kamu davası açabilir. Zira kocanın baba olma ihtimali mevcut değildir. Ancak, koca, kadınla cinsel ilişki içinde ise, dava dinlenmeyecektir.

Soybağının Reddi Davası Zamanaşımı

Davanın açılabilmesi için, yasa; bir aylık bir süre belirtmiştir. Çocuğun doğduğunun öğrenildiği günden itibaren bir ay içinde dava açılmalıdır. Bu süre geçtikten sonra açılan dava dinlenmeyecektir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat