Tebliğnameye Karşı Cevap Dilekçesi

Yargıtay Dosya Esas: 2007/…
Tebliğname No: 2006/…
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
TEBLİĞNAMEYE KARŞI
BEYANDA BULUNAN

SANIKLAR : 1-Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
2-Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KATILAN : Adı ve Soyadı
SUÇ : Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 28.01.2003 ve öncesi
MAHKEMESİ : Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
KARAR T. VE NO.SU : …/…/… gün ve E. 2006/…, K. 2006/…
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
TALEP KONUSU : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/232351 numa-ralı tebliğnamesine karşı beyanlarımızın sunulması dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Tarafımızdan yapılmış bir sahtecilik söz konusu değildir. Adli tıp raporu lehimizedir. Söz konusu deliller mahkûmiyet kararı verilmesine elverişli ve yeterli değildir.
2- Ayrıca suç işlenmediği halde bir an için suç işlendiği düşünülse dahi, cezanın alt sınırı yerine cezanın üst sınırı uygulanmıştır. Uygulanması gerekli olan takdiri indirimler sebepsiz yere uygulanmamıştır.
3- En önemlisi sahtecilik suçlarında kişi, bu suç ile bir menfaat temin etmeye çalışır. Bizim bu suç nedeni ile hiçbir menfaat temin etmemiz söz konusu değildir.
HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 297/3 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenler ve dosya kapsamı iti-barîyle sunmuş olduğumuz temyiz nedenleri, tebliğnameye karşı olan beyanlarımız ve yüce mahkemeniz tarafından re’sen dikkate alınacak hususlar çerçevesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine katılmadığımızı beyan eder, Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2006/…, K. 2006/… sayılı kararının biz sanıklar lehine bozulmasını saygılarımla arz ve talep ederiz. …/…/…

Sanıklar
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat