Tazyik Hapsinin Zamanaşımı Nedeniyle Kaldırılması Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Tazyik Hapsinin Zamanaşımı Nedeniyle Kaldırılması Dilekçesi

…………. İNFAZ HAKİMLİĞİNE
.
ESAS NO :
KARAR NO :
İLAMAT NO:

SANIK :Adı ve Soyadı…………………………(T.C Kimlik no:…………………)

KONU : İİK. 354. maddesinde zamanaşımını kesen nedenler sayılmamıştır. Usül ve yasaya aykırı olarak infaz savcılığının TCK nın 71.(1) maddesine gönderme yaparak, yakalanmam neticesinde zamanaşımının yeniden başladığı gerekçesiyle infazımın devam ettirilmesine ilişkin itirazımızın, İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 6/1. maddesi uyarınca incelenmek üzere görevli yargı merciye gönderilmesi talebimizdir.

Açıklamalar: İcra ceza suçlarında zamanaşımı süresi kesinleşme tarihinden itibaren 2 yıldır, İİK 354. Madde: (Ek fıkra: 31/05/2005-5358 S.K./22.mad) İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez. . Bu tür cezalarda ceza zamanaşımını kesen ve durduran sebep yoktur.

Uygulamada tazyik hapsinin kendine özgü bir nitelik taşıması ve TCK’nun ceza zamanaşımı düzenlemesinde tazyik hapsinden bahsedilmemesi karşısında tazyik hapislerinde ceza zaman aşımını durduran veya kesecek hiç bir uygulamanın yasal dayanağı bulunmamaktadır. Tazyik hapsi kararı kesinleştiği andan itibaren 2 yıl içerisinde infaza başlanıp bitmesi gerekir. Yönetmelikle zamanaşımının kesilmesi veya durması sözkonusu olamaz. Kaldı ki bu iki yıllık sürede infazın tamamlanması da gerekir. Kişi cezaevinde tazyik hapsi infaz edilirken, iki yıl dolmuş ise bu ilam infaz dahi edilemez, kişinin zaman aşımının dolmasından bahisle hemen tahliye edilmesi gerekir.

Tazyik hapislerine ilişkin İİK. 354 de zamanaşımı başlangıç tarihinin kararın kesinleştiği gün olarak belirtilmiştir. İİK 354. Madde: (Ek fıkra: 31/05/2005-5358 S.K./22.mad) İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.

TCK 71 (1) maddede zamanaşımını kesen nedenler belirtilmiştir. TCK MADDE 71 – (1) Mahkümiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan “tebligat” veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.

TCK 71 (1) madde tazyik hapislerinde uygulama alanı bulmuş olsaydı “Hükümlüye yapılmış herhangi bir tebligat, gönderilen çağrı kağıdı, infaz evraklarının hazırlanmış olması” ceza zamanşımının başlangıç tarihi olarak sayılor olması gerekirdi. Bu nedenle TCK 71 (1) maddesi, TCK’nın 5. madde yollamasıyla, Tazyik hapsinde kendisine uygulama alanı bulmasına kanunen olanak yoktur.

Yargısal yorum yetkisinin sınırları, yasa maddesinin lafız ve ruhunun çizdiği çerçevenin dışında, başka bir şeyin uygulanması biçiminde tezahür edemez. Bu kural, bariz surette ihlal edilmiştir. Yukarda açıklanan yasa maddeleri ve tanımları karşısında yasaya uygun yorum ve uygulama tazyik hapislerinde ceza zaman aşımını kesecek hiç bir neden olmaması iken, hukuk metinlerinin tatbikinde açık hataya düşülerek tazyik hapislerinde zamanaşımını kesen nedenler tesis edilerek, ceza zamanaşımının yeniden başlatılması hatalıdır.

SONUÇ VE TAPEL :
Yukarıda sunulan ve resen tespit edilecek sair nedenlerle, Usule, Yasa, ya aykırı olan infaz Savcılığı kararının düzeltilmesini, bu itirazımız, İnfaz Hakimliği görev ve yetki alanları içerisinde bulunmuyorsa, bu itirazımızın 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 6/1. maddesi uyarınca itirazımızın incelenmek üzere görevli yargı merciye gönderilmesini arz ve talep ederiz. …/…/……

İTİRAZEDEN
SANIK
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat