DAVACI KADINA EŞYA ALACAĞI İLE İLGİLİ NİSPİ HARCIN TAMAMLATTIRILMASI HARÇ TAMAMLANDIĞI TAKDİRDE GÖSTERİLEN DELİLLER DEĞERLENDİRİLİP GERÇEKLEŞECEK SONUCU UYARINCA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Eşya alacağı talebi boşanmanın ferisi niteliğinde olmayıp, dava değeri üzerinden ayrıca nispi harca tabidir. Dava açılırken yatırılmış olan başvurma harcı dilekçedeki bütün istekleri kapsar. Öyleyse davacı kadına, eşya alacağı ile ilgili nispi harcın tamamlattırılması; harç tamamlandığı takdirde gösterilen deliller değerlendirilip gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi, gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

(492 S. K. m. 30, 31, 32)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından kusur belirlemesi, manevi tazminat talebinin reddi, velayet, ziynet alacağı ve eşya alacağı taleplerinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı kadın düğünde kendisine takıldığını iddia ettiği altın cinsindeki ziynetlerin düğünden sonra eşi tarafından elinden alındığını ve iade edilmediğini belirterek, ziynetlerin aynen ya da bedellerinin iadesini istemiş, davalı erkek ise düğün yapmak için borçlandığını, düğündeki takılarla borçların kapatıldığını savunmuştur. Düğünde kadına takılan ziynetler bağış hükmündedir ve kadının kişisel malıdır. Ziynetlerin geri istenmemek üzere verildiği iddia ve ispat edilmedikçe, bunları alan iade etmekle yükümlüdür. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-davacı kadının talep ettiği ziynet eşyalarından olan 1 adet 22 ayar 55 gram set, 5 adet 22 ayar 12.5 gram bilezik, 4 adet çeyrek altının davalı erkek tarafından bozdurulduğu ispatlanmıştır. Davalı erkek bu ziynet eşyalarının davacı kadın tarafından geri istenmemek üzere verildiğini ispatlayamamıştır. O halde, kadının talep ettiği ziynet eşyalarından yukarıda belirtilenlerin kabulüne karar vermek gerekirken, ziynet eşyası alacağı talebinin tamamının reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
3-Eşya alacağı talebi boşanmanın ferisi niteliğinde olmayıp, dava değeri üzerinden ayrıca nispi harca tabidir. Dava açılırken yatırılmış olan başvurma harcı dilekçedeki bütün istekleri kapsar. Öyleyse davacı kadına, eşya alacağı ile ilgili nispi harcın tamamlattırılması (Harçlar Kanunu m. 30-32); harç tamamlandığı takdirde gösterilen deliller değerlendirilip gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi, gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat