Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAZMİNAT TALEBİ – SATICININ TEMERRÜDÜ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tazminat talebimizden ibarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı arasında yapılan sözleşme gereğince, davalı parçası …. TL’den ……. adet …….. olan malı…/…/…… tarihinde müvekkilime teslim edecektir. Müvekkilim, yapılan anlaşmaya güvenerek, işe başlamış, malın teslim edilmesini beklemeye başlamıştır.
  2. Müvekkilim tarafından bedeli peşin olarak ödenen mal zamanında teslim edilmeyince, müvekkilim …………………. Noterliğinin …/…/…… tarih ve ….. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile durumu davalıya bildirmiş ve gereken malı başka bir bayiden temin etmek zorunda kalmıştır.
  3. Söz konusu malın başka bir bayiden temin edilmesi ve gündelikle çalışan işçilerin çalışamadan günlüklerinin ödenmesi nedeni ile müvekkilimin uğramış olduğu zararın tazmini için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 123, 125 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulüne, müvekkilimin uğramış olduğu zarar nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ………………. TL tazminatın dava tarihinden itibaren hesaplanacak ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat