Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İş bu sözleşme, bir tarafta ….. adresinde mukim, kısaca kendisinden YÜKLENİCİ (MÜTEAHHİT) olarak bahsedilecek ile diğer taraftan, ….. adresinde mukim, kendilerinden ARSA SAHİBİ olarak bahsedilecek arasında yapılmıştır.

2- Tebligatlar

Tarafların birbirlerine yapacakları tebligatlar yukarıda yazılı yasal ad ve adreslerine yapılacaktır.Bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış sayılır.

Taraflar bu adreslerin değişmesi halinde 7 gün içinde derhal yeni adreslerini bildireceklerdir.

3- Sözleşmenin Ekleri

  1. a) Mahal listesi,
  2. b) Kroki halinde çizilmiş ve numaralandırılmış daire dağılım çizelgesi (paylaşım çizelgesi),
  3. c) Dairenin oturma planı gösterir proje.

4- Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, arsa sahiplerine ait olan yukarıda tapu bilgileri verilen arsaların birleştirilmesi ve üzerine projesine uygun bir bina yapılması sureti ile kat mülkiyetine tabi müşterek bir mülk tesisine ilişkin esasları ve şartları belirlemek için yapılmıştır. Arsa maliklerine ait arsa üzerinde ve yine bu sözleşmenin hükümleri uyarınca yüklenici tarafından çizdirilip arsa malikince kabul edilip, Belediye İmar Müdürlüğünce onaylanacak plan ve projelere uygun olarak bir bina yapılacaktır. Bina ….blok … katlı olup, ekli krokide gösterildiği gibi; (…)bağımsız daireden oluşur. Yapılacak olan binanın daire paylaşımı şu şekilde olacaktır.

Paylaşım çizelgesindeki numaralandırmaya göre; ARSA SAHİBİ …..

Zemin Kat :

  1. kat :
  2. kat :

3.kat          :           …………..daireler müteahhitin mülkiyetinde kalacaktır.

5- Arsa Maliklerinin Yükümlülükleri

Arsa malikleri, yüklenicinin yapacağı inşaat karşılığında paylaşım çizelgesine uygun kurulacak kat irtifakı ve mülkiyeti sonucunda da paylara isabet edecek bağımsız bölümleri ayrıca, herhangi bir bedel talep etmeksizin yükleniciye satmayı ve tapuda gerekli ferağı vermeyi kabul ve vaad etmişlerdir.

Sözleşmenin tarafı olan arsa malikleri, arsalarını her türlü hukuki ve fiili ayıplardan arındırılmış olarak yüklenici firmaya teslim ile yükümlüdürler.

Yükleniciye yer teslim edilmeden önce emlak borcu, arsa masrafı, elektrik, doğalgaz, su, telefon vs.. gibi kurumlardan ilişikleri olmayacaktır.

Sözleşmenin imza tarihinden sonra ortaya çıkabilecek imar değişiklikleri sebebiyle ortaya çıkabilecek imalat artışları örneğin ilave imar izni sebebiyle ortaya çıkabilecek bağımsız bölümler müteahhide ait olacak müteahhidin mülkiyetine geçirilecektir. Arsa sahibi bu durumu peşin olarak kabul ettiği gibi gerektiğinde müteahhidin talep edeceği vekaletname ve izinleri müteahhidin talep ettiği tarihte vermeyi peşinen gayrikabili rucu kabul ve taahhüt eder.İşbu madde gereğince arsa sahibi tarafından gerekli izin ve vekaletnamenin verilmemesi durumunda imar artışından doğan fazlalığın ekonomik değeri tutarında ceza-i Şart ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Müteahhit ileride doğabilecek imar artışları sebebiyle arsa sahibine toplamda …..-TL (….. Türk Lirası) ödemeyi kabul eder. Bu bedelin …..-TL (….. Türk Lirası) sözleşme esnasında ödenecek diğer kısmı ise imar artışı olması durumunda inşaat süresinin sonunda ödenecektir.Söz konusu ödeme imar artışı olması durumuna özgü olup imar artışı söz konusu olmadığı taktirde müteahhidin kalan …..-TL (….. Türk Lirası) arsa sahibine ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6- Yüklenicinin Yükümlülüğü

Yüklenici firma, üzerinde konut yapacağı arsanın imar durumlarını, tapu kayıtlarını, arsa payını peşinen araştırmış ve bunları bilerek iş bu sözleşmeyi imzalamış olduğunu kabul eder.

Yüklenici firma, arsa malikleri tarafından kendisine verilecek olan paylaşım çizelgesinde gösterilen, arsa üzerinde bu sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak bir bina yapıp, arsa sahiplerine düşen payları teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca, yüklenici firma ileride yaptığı ve yapacağı masraflardan arsa maliklerini sorumlu tutmayacak ve süre uzatımı ile ceza talebinde bulunmayacağını da kabul ve taahhüt eder.

Yüklenici firma hazırlamış olduğu paylaşım çizelgesinde arsa sahiplerinin adına olacak bağımsız bölümleri belirleyecek ve noterde sözleşme aşamasında sözleşme eki olarak tastiklenecektir.

Yüklenici firma, iş bu sözleşme ile arsa maliklerinin ekli paylaşım çizelgesinde gösterilen bağımsız bölümlerini hiçbir bedel talep etmeden anahtar teslimi şeklinde yapıp arsa maliklerine teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Yüklenici firma, sözleşme tarihinden itibaren en geç 60 gün içersinde, avan projeleri çizip arsa maliklerine onaylattıktan sonra, uygulama projelerinin çizimine başlayacaktır.Uygulama projelerinin çizimine ise inşaat ruhsatının yapı Denetimce onaylanmasının ardından başlanacaktır.Tevhit ve diğer işlemlerden dolayı oluşabilecek uzamalar ve olumsuzluklardan müteahhit mesul değildir.

Yüklenici firma, işi bizzat kendi elemanları ile yapabileceği gibi kendi gözetimi ve denetimi altındaki başka yüklenicilere veya taşeronlara da yaptırabilir ancak, yüklenici firma arsa maliklerinin onayını almaksızın işi başka kişi veya kişilere devredemez.İş yapımından ötürü doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

Taraflardan birisinin ölümü halinde, iş bu sözleşme hükümleri mirasçıları için de aynen geçerli kalacaktır. Şirketin hissedarlarının değişmesi veya satılması halinde de yeni hissedarlar iş bu sözleşme ile aynen bağlı olacaklardır.

7- Hisse Durumları ve Tapuya Şerh Verilmesi

Arsa malikleri ve yüklenici arasında yapılan anlaşmaya göre; arsaya … daire yapılacaktır.

8- Satış ve Ferağ

İnşaat ruhsatı alındıktan sonra yüklenici kendi payına düşen daireleri satmaya hak kazanmış olacaktır.

Yükleniciye verilen dairelerle ilgili olarak arsa sahipleri satış ve ferağ verebilmek için bu hakkı kullanacakları daireleri aralarında ayırmış olup, ………………………………………… ………………………………………………………… daireler üzerindeki satış ve ferağ yetkisini sözleşme imzaladıktan sonra yüklenici firmaya verdiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

9- Ödenecek Vergi Harç ve Resimler

İşbu sözleşme ile ilgili her türlü noter harç ve masrafları ile gerek sözleşmenin uygulanması ve gerekse taahhüdün yerine getirilmesi ile ilgili olarak devlet birimleri, belediye, maliye, SSK gibi kuruluşlarca alınacak zemin etüd, proje çizim onay, inşaat ruhsat, kat irtifakı tesisi, tapu ferağ ve otopark, işgaliye, itfaiye , ssk prim ve muhtasarları yükleniciye aittir.

İşbu sözleşmeye konu taşınmazların sözleşme tarihi itibariyle tahakkuk etmiş veya ödenmemiş emlak vergilerinden arsa maliki sorumludur. Herhangi bir sebeple müteahhidin bu bedelleri ödemek durumunda kalması halinde bu bedelleri arsa sahibinden talep hakkı saklıdır.

Yüklenici gerek iş süresi ve gerek uzayan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması, yeni vergi veya benzeri ödenti ihdas edilmesi, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi giderlerinin artması, veya fiyat farkı kararnameleri ve benzeri sebeplerle de olsa arsa sahibinden herhangi bir parasal taleplerde bulunamaz.

Yüklenici taahhüdü altındaki yükümlülüklerin ifası nedeniyle arsa sahibinden hiçbir şekilde KDV talebinde bulunamaz .KDV nin talep edilemeyeceği hususu plan, poje çizimleri, parselasyon, hafriyat, inşaat malzemesi alımı- nakliyesi, zemin ıslah vs. taahhüdün tamamı içindir.

Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere inşaat işyerinde hizmetinde çalışan usta ve işçiler ile diğer personeli yönünden yürürlükte olan işçi sağlığı ve işçi güvenliği tüzükleri ile bu konuda sair sağlık ve iş güvenlik önlemlerini almak durumunda olup gerekli güvenlik önlemlerini almaması veya yeterince almaması sebebiyle muhtemel iş kazalarından doğan hukuk ve cezai müeyyidelerin yükleniciye ait olup bu durumda gerek hak sahipleri ve gerekse SSK kurumunca talep edilebilecek maddi ve manevi tazminatlar ile yargı giderlerinin yüklenici tarafından ilgilisine ödeneceği yüklenici tarafından kabul edilmiştir.

Yüklenici taahhüdün başından fiili ve hukuki teslimin gerçekleşmesine kadar çalıştırdığı usta, işçi ve personelin her türlü ücret, vergi, prim ve muhtasarları ile ayrıca yiyecek, yatma ve barınma masraf ve giderlerinin kendisine aidiyetini kabul etmiştir.

Genel iskan müteahhit tarafından alınacaktır. Bununla ilgili harçlar müteahhit tarafından karşılanacaktır. Ferdi iskan raporunun alınması sırasında belediyeye yatırılması gereken her türlü harçlar; iskan harcı tapu harçları ve bunun haricinden sonra doğacak bağımsız bölümlere ait vergiler doğalgaz, elektrik, su abonelik depozitoları ve sayaçları arsa maliki veya o anki sahiplerince ödenecektir.

Bu sözleşmenin düzenlenmesinden doğan her türlü ücret, noter ve adli harç giderleri yüklenici tarafından ödenecektir

10- İşin Süresi

İnşaatın müddeti mücbir sebepler dışında, inşaat ruhsatının Yapı denetim tarafından onaylanıp alındıktan sonra başlatılıp …. ayda bitirilecektir. İnşaatı bitirme süresinin başlangıç tarihi, İnşaat ruhsatının Yapı Denetim Firmasınca onaylandığı tarihtir.

11- Yükleniciye Vekalet Verilmesi

İnşaatın yapılabilmesi için gerekli ruhsatın alınması, arsalar ile ilgili birleştirme (tevhit) işleminin yapılması, bunun için izin ve onayların alınması, belediye, sigorta, vergi, kat ittifakı , tapu ve inşaat yapımıyla ilgili genel işlerin takibi için arsa maliki, yüklenici firma veya onun göstereceği bir kişiye kendileri adına iş takip yetkisi vereceklerdir. İş takip yetkisi alanlar gerek duyduklarında yükleniciye vekaletname verme hakkına sahip olacaklardır. Yükleniciye vekalet verilmesiyle ilgili 5.madde hükümleri saklıdır.

Seçilecek kişiye verilecek iş takip yetkisi, iş bu sözleşme ile birlikte verilmiş olacaktır.

12- Cezai Şartlar

Yüklenici taahhüdünü vaat ettiği tarih … (…) ay içerisinde tamamlayamaz ise teslimde geciken her ay için arsa sahibine daire başına aylık …..-TL (….. Türk Lirası) kira bedeli ödemeyi kabul eder.

13- Uyuşmazlıkların Çözümü

….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. .. / .. / ….

Arsa Sahibi                                                  Yüklenici

 

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat