Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZI TEMİNAT OLARAK KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Malik

…..

…..

Alıcı

….. T.C. kimlik numaralı ya da kurulacak şirketleri adına ….. adresinde mukim.

2- Taşınmaz

İşbu sözleşme’nin konusu taşınmaza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir “Taşınmaz”.

3- Satış Vaadi ve Kullanma

İşbu sözleşme ile Malik, Taşınmaz’ı işbu sözleşme şatlarına uygun olarak ALICI’ya TEMİNAT OLARAK kullandırmayı veya kiralamayı, Alıcı’da Taşınmaz’ı işbu sözleşme şartlarına tabi olarak TAŞINMAZI TEMİNAT OLARAK KİRALAMAYI kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme taraflarca birlikte veya Alıcı tarafından taşınmazın tapu kaydına şerh edilecektir.

İşbu sözleşme tarihi itibariyle Alıcı, Taşınmaz tapu sicil müdürlüğünde teferruat kaydı yapılmış, tüm mütemmim cüzleri ve sözleşme yapıldığı tarihte halihazır tüm menkulleri ile birlikte teminat olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır. Kiralamaya esas teşkil eden ….. Gayrimenkul Değerleme A.Ş. .. / .. / …. tarihli gayrimenkul değerleme raporundaki beyan ve tespit edilen demirbaşlar ve işbu sözleşmenin ekindeki taşınmaz listesi ve demirbaş kayıtları, envanter listesi sözleşme konusu şe esas listeler olarak kabul edilmiştir.

4- Malik’in Beyan ve Taahhütleri

1-  Malik

Sözleşme tarihi itibariyle Ek-1’de yer alan tapu senedine uygun olarak Taşınmazların tek ve yasal maliki olduğunu,

Taşınmaz’ın teminat gösterildiği herhangi bir borç ilişkisi kurmadığını ve kurmayacağını; bilgisi dahilinde olan ve Taşınmaz’ı ilgilendiren haciz veya haciz ihbarnamesi olmadığını ve olması halinde derhal borcun ödenerek Taşınmaz ile ilgili işlem yapılmasını engelleyeceğini;

Taşınmazların üzerinde takyidat olmadığını ve kurulmayacağını;

Taşınmaz’ların aynını etkileyen (intifa, üst hakkı gibi) herhangi bir hak tesis edilmediğini ve edilmeyeceğini;

Taşınmazlara ilişkin vergi borcu olmadığını ve var ise veya doğması halinde derhal ödeneceğini;

Taşınmalara ilişkin imar ve iskan hukuku dahil herhangi bir konuda Taşınmazın kullanımını ve/veya ekspertiz değerini kısmen veya tamamen etkileyebilecek herhangi bir sınırlama veya yasal problem olmadığını;beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

2-  Malik’in işbu beyan ve taahhütlerine aykırılık tespit edilmesi veya oluşması halinde, ALICI, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla o tarihe kadar ödediği taksit bedellerini ve TMK madde 875 ve 876 kapsamındaki tüm bedelleri tahsil etme hakkına sahiptir.

3-  Malik, işbu sözleşmenin imzalanması ile Alıcı’nın göstereceği 3.şahıs lehine satış bedelinin % 30/ fazlasıyla hesaplanacak tutar kadar üst sınır ipoteği tesis edilmesine muafakat edeceğini kabul ve taahhüt eder. Her halükarda işbu sözleşme bahse konu ipotek tesis edildiğinde geçerlilik kazanacak olup, bu halde satış bedeli Alıcı tarafından ödenmeye başlanacaktır.

5- Satış Bedeli

Taşınmaz’ın kararlaştırılan toplam TEMİNAT VASFINI KİRALAMA bedeli …..-TL (….. Türk Lirası) + KDV’dir. İşbu sözleşmede yer alan ve bedelinin iadesini düzenleyen tüm yükümlülüklerin kapsamına KDV bedelinin iadesi de dahildir. Alıcı, ödemelerin ve ipotek tutarının teminatı olmak üzere Malik’e ….. Bankasının ….. numaralı hesabından ipotek tutarı kadar ipotek lehtarı tarafından keşide edilmiş ve Alıcı tarafından ciro edilerek devir ve temlik edilen çek verecektir.

6- Ödeme

Kiralama Bedeli’nden doğan KDV, doğduğu tarihte Alıcı tarafından ödenecektir.

Kiralama Bedeli ../../../.. (taraflarca belirlenecek seçimlik süre) aylık taksitler halinde ödenecektir. İşbu sözleşme gereğince aylık taksitler, ipotek tesis tarihini takip eden ilk aydan başlamak üzere ilgili ayın ilk 15 işgünü içerisinde Alıcı tarafından Malik’in aşağıdaki banka hesabına ödenecektir.

Banka Adı        :    …..

Şube                 :    …..

Şube Kodu       :    …..

Hesap Adı        :    …..

Hesap No         :    …..

IBAN No         :    …..

Alıcı, birbirini takip eden üç aylık taksitleri ödememesi halinde Malik’in caymak hakkı vardır. Malik, sözleşmeden cayma iradesini yazılı olarak Malik’e ve lehine ipotek tesis edilen 3.şahısa yazılı olarak ihtar ile haber vermek zorundadır. Bu halde, Malik, Taşınmaz’ın tapu devrini yapma yükümlülüğünden kurtulacak, cayma tarihine kadar kendisine ödenen bedelleri iade etmeyecek ancak ipotek riskine karşılık ipotek fek edilinceye kadar hapis hakkını kullanacaktır. Ödemelerin 3 aylık tutarına karşılık gelen kısmını cezai şart olarak mahsup edecektir. İşbu sözleşme ile kendisine teslim edilen çeki, ipoteğin 30 gün içerisinde fek edilmemesi halinde tahsile koyacaktır ve tahsil edilen tutar ile bizzat Malik tarafından ipotek fek edilecektir.

Malik, dilerse taşınmazı 3.şahıslara satabilir. Ancak, bu halde aldıklarını iade edeceği gibi 1.yıl içerisinde satış yapmış ise % 12, 2.yıl satış yapmış ise % 24, 3.yıl içerisinde satış yapmış ise % 36 oranında hesaplanacak tutarı cayma tazminatı olarak Alıcı’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu halde, Malik’in seçimlik hakkını ihbar etmesinin ardından Alıcı’da son ödeme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 3.şahıs lehine koyulan ipoteği fek ettirmeyi kabul ve taahhüt eder.

7- Tapuda İpotek Kurulması ve Fek İşlemleri Yükümlülüğü

Malik tarafından teminatın kiralama süresi sonunda yazılı olarak teklif edilmesinde ve Madde-4’e aykırılık olmaması halinde Malik’in başvurusu ile ipotek fekkedilecektir.

8- İpotek

Taşınmaz’ın Malik tarafından Alıcı’ya Tapu Sicil Müdürlüğünde devri yapılıncaya kadar Alıcı tarafından Malik’e işbu sözleşme uyarınca ödenecek teminat kiralama bedeli olarak, Malik, Alıcı lehine yada göstereceği 3.şahıslar lehine Taşınmaz’ın tapu kaydında ipotek tesis etmeyi kabul etmiştir. İpotek, Alıcı ya da Alıcı’nın göstereceği 3.şahıslar lehine, birinci derece ve birinci sırada, fekkedilinceye kadar geçerli olacak şekilde………. TL üst limit ipoteği olarak tapu nezdinde tesis edilecektir.

9- Vergi, Harç ve Masraflar

İşbu sözleşmenin akdi ve tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar şerh verilmesini talep eden tarafından ödenecektir.

İpotek tesisine ilişkin tüm vergi, harç ve masraflar lehine ipotek tesis edilen tarafından ödenecektir.

10- Diğer Hükümler

Tarafların tebligat adresleri sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer tarafça kabul edilmiş sayılır.

Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Uyuşmazlıklardan doğan davalarda ….. Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin ve sözleşme dairesinde düzenlenen hak ve yükümlülüklerin devir, temliki ve tadili ancak tarafların yazılı olarak anlaşması ile mümkündür. Taraflar, Sözleşmenin konusu hak ve borçlar ile ilgili takas-mahsup yollarına başvuramaz.

İşbu sözleşmenin yürürlülük tarihi sözleşmeye konu taşınmazın üzerine ipotek tesisi yapıldığı tarihtir. Bu nedenle işbu sözleşmedeki borç doğuran tüm süreler ve edimler ipotek tesisi tarihi esas alınarak işletilmeye başlayacaktır. Her hangi bir sebeple sözleşmede belirlenen sürelerde ipotek tesis edilmediği durumda sözleşme kendiliğinden rızaen ve taraflara borç doğurmaksızın fesh edilmiş sayılacaktır.

 

Malik                                                           Alıcı

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat