TAZMİNAT DAVASI – RÜCUEN

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAZMİNAT DAVASI – RÜCUEN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Rücuan Tazminat Talebinden  İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. ……… ili, ………….. Caddesinde …/…/… tarihinde saat … sıralarında aşırı derecede sarhoş olan iki kişinin kendilerini ………. Polis Merkezine davet eden polis memuruna saldırmaları neticesinde polis memuru … yaralanmış ve ………Devlet Hastanesinin ../…/… gün ve … sayılı raporu ile ……. gün iş ve güçten yoksun kalmıştır. Sanıkların……….Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış sövme, saldırgan sarhoşluk ve görevli memura cebir ve şiddet kullanma suçundan dolayı cezalandırılmalarına karar verilmiştir.
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonunun …/…/… tarih ve……./… Karar numarasıyla mağdur polis memuruna 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik gereğince hesaplanan …….Türk Lirası nakdi tazminat ödenmesine karar verilmiş ve …/…/… tahakkuk ve ödeme emri belgelerinden de anlaşıldığı üzere ………. Türk Lirası ödeme yapılmıştır. Bu olaya sebebiyet veren ve ceza yargılaması neticesinde suçlu bulunan davalılara karşı idarenin ödemek zorunda kaldığı … ……..Türk Lirasının davalılardan tahsili için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  2330 sayılı Kanun, TBK md. 73 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, … Türk Lirasının ödendiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talep haklarımızın saklı tutulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat