Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAYİN İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tayin Edilme İşleminin İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkilim, bir yıldır ………. Tapu Sicil Müdürlüğü görevine bakmakta iken, …………Tapu Sicil Müdürlüğüne tayininin yapıldığını …../…../……… tarihinde öğrenmiştir. Tayin işlemim usul ve yasaya aykırıdır. Başbakanlığın 13.01.2000 tarih 320–01062 sayılı genelgesine istinaden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü nün 10.04.2000 tarih 2000/4 sayılı genelgesinde yer alan 1 sayılı cetvelde, ………… 2. Grup hizmet biriminin yer aldığı iller arasında, ………….5. Grup hizmet birimlerinin olduğu yerler arasındadır.
  2. Haklarında adli ve idari soruşturma yapılan ya da Müfettiş incelemesi sonucunda yer değiştirmesi önerilenler, aynı grupta yer alan bir başka hizmet birimine, soruşturma sonucu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C-D maddeleri uyarınca kesinleşmiş disiplin cezası alanlar ise bir alt grupta yer alan hizmet birimine atanırlar.
  3. İdari önlem olarak aynı grupta yer alan hizmet birimine atananlar en az iki yıl, disiplin yönünden bir alt gruba atananlar ise atandıkları grupta geçmesi gereken hizmet süresi kadar atandıkları veya aynı grupta yer alan bir başka hizmet biriminde çalışmak zorundadırlar. Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda müracaat dönemleri dikkate alınmaz.Söz konusu hükümlere rağmen ve müvekkille ilgili her hangi bir şikâyet ve disiplin soruşması olmadığı halde bu karar verilmiştir. Üstelikte daha alt grup olan, 5. grupta yer alan …….’ya tayini yapılmıştır. Tayin işleminde herhangi bir gerekçe gösterilmemesi de bu tayin kararının mevzuata aykırılığını göstermektedir.
  4. Bu tayin işlemi tamamen politik nitelikte olup, Mecliste çoğunlukta olan partinin mensubu olan bir milletvekilinin şahsına ait tapu işleminde sahsın muamele için tapu harcı yatırılması ve tapuda ferağ verilmesi prosedürüne uymayarak müvekkili ayağına çağırması sonucu, müvekkilin de gitmemesi üzerine tayini çıkartılmış bulunmaktadır. Boşalan ……….. Tapu Müdürlüğü kadrosuna bir başkasının tayin talebi dahi olamamıştır. Böylece bu kararla aynı zamanda ……… Tapu Müdürlüğü, müdürsüz ve elemansız bırakılmış, hizmetin aksamasına dolayısıyla ……….halkının mağduriyetine sebep olunmuştur.
  5. Öncelikle bu karardan müvekkilin çocukları ………’da okula gittikleri için ailesi ve müvekkil mağdur duruma düşmüştür. Mağduriyetin artmaması ve davanın sonuçsuz kalmaması için, öncelikle yürütmenin durdurulması talebinde bulunarak işlemin iptaline karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER                           :  …../…/……tarihli ………………..’e atama işlemi, ilgili mevzuat fotokopisi, sicil dosyası, kurumdaki personel durumumu gösterir belgeler, çocukların okul durumunu gösterir belgeler ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  657 sayılı Kanun ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile, öncelikle idari işlemin açıkça hukuka aykırılığı ve ……………….’ya atama işleminden sonra müvekkil telafisi güç zararlara uğrayacağından İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesine göre yürütmenin durdurulmasına, müvekkilin…./…./…….. tarihli olurla ……………. Tapu Sicil İl Müdürlüğünden ……………. Tapu Sicil İl Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin iptali ile …………………. Tapu Sicil İl Müdürlüğü görevine iadesinin sağlanmasına, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat