Taşınmazların İlamlı İcra Yolu İle Tahliyesi Nasıl Olur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Taşınmazların İlamlı İcra Yolu İle Tahliyesi Nasıl Olur?

Taşınmazda Borçlunun Bulunması Halinde Taşınmazın Tahliye ve Teslimi

Taşınmazların tahliye ve tesliminden maksat, bir taşınmazın borçludan alınarak, diğer bir kişiye verilmesine ilişkin ilamların icrasıdır.

Taşınmaz yada taşınmaz niteliğinde sayılan (gemi siciline kayıtlı) geminin boşaltma tahliye ve teslimine ilişkin ilamlar İİK mad 26 hükmü­ne göre yerine getirilir.

İİK. mad 26-(Değişik:3.7.1940-3890/1)

Bir taşınmaz veya bir gemi siciline kayıtlı olan geminin, tahliye ve teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24. maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği sureti ile, borçluya yedi gün içerisinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.

Borçlu taşınmazı veya gemiyi işgal etmekte iken, bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra icra olunur.

Alacaklıya teslim olunan taşınmaza veya gemi siciline kayıtlı olan gemiye, haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu, ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

Bunların içinde bulunup da, ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak, borçluya teslim ve hazır değilse, vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa, mezkur eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzetti­rilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse, icra müdürü icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. (Değişik cümle: 17.7.2003-4949/8 md) Fazla kalırsa, borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen banka­lardan birine yatırılır.

Maddeyle, uygulamada sağlam bir banka ibaresiyle ne kastedildiği konusunda ortaya çıkan duraksama ve uyuşmazlıkların önlenmesi ama­cıyla, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan biri ifadesine yer verilmiştir

îlam şayet taşınmaz yada geminin aynına ilişkinse, kesinleşmedik­çe takip konusu yapılamayacağından (HUMK. mad 443/4), ilamın kesin­leşmesi beklenecektir.

Ancak burada hatırdan çıkarılmaması gereken, takip konusu ilamın kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gerekçesiyle, alacaklının takip talebi ile karşılaşınca, icra müdürü borçluya icra emri göndermekten kaçınamaz.Bu halde, takibin iptali, ancak borçlunun şikayeti üzerine, icra mah­kemesinin vereceği kararla mümkün olacaktır.

İlam taşınmaz ya da geminin aynına değil de, bunlar üzerindeki ki­şisel bir hakka ilişkinse, ilamın takip konusu yapılabilmesi için, kesin­leşmesini beklemeye gerek yoktur.

Bir taşınmaz yada geminin boşaltma ve teslimine ilişkin ilam, icra dairesine takip talebi ile birlikte verilince, icra dairesi borçluya icra emri gönderir. İlamın yerine getirilmesi için borçluya tanınan 7 günlük süre kesindir. Uzatılamaz.

Yerine getirilmesi kesinleşmesine bağlı olmayan, her türlü ilamla­rın takip konusu yapılması halinde, borçlunun, temyiz nedeniyle yürüt­menin durdurulması için, Yargıtay’dan karar getirmesi gerekir (HUMK. m443, l,İİK,mad.36).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat